facilitaire productinformatie

akoestiek comfort - geluid onder controle
akoestiek is een duurzame investering ten behoeve van het kostbaarste bezit van uw onderneming

voor webinformatie klik op logo....akoestiekcomfort-logo
(1901-01)


Geluid onder controle?


mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online
akoestiekcomfort-01
Informatie voor gebruikers, architecten, facility managers, adviseurs, eigenaren en beheerders vastgoed
(fotos van Akoestiek Comfort)

Geluid onder controle of blijft het bij hinder?

Inleiding
Over geluid
Waarom architecten hun oren moeten gebruiken!
Wat is akoestiek?
Akoestiek en concentratie
Oplossingen
Lijst met veelgebruikte termen
Over Akoestiek Comfort
Naar website van Akoestiek Comfort
Waar kijken bezoekers nog meer naar:top pagina   index


Denken we bij geluid en vooral geluidshinder aan wonen in de buurt van een vliegveld of vlakbij een snelweg of spoorlijn? Steeds vaker wordt geluidshinder in relatie gebracht met gebouwen, kantoren, ziekenhuizen, scholen en/of openbare ontvangstruimten. Is geluidshinder een nieuw fenomeen? Hadden we hier bijvoorbeeld twintig jaar geleden in gelijke mate last van? Daar zijn wellicht enkele verklaringen voor te vinden, maar belangrijker nog, hoe kunnen we geluidshinder onder controle krijgen? Of nog beter, hoe zijn klachten over geluid te voorkomen?
Gijs van Wijk van Akoestiek Comfort neemt u mee in zijn jarenlange ervaring in geluid en akoestiek!

LeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnlineHoezo?
top pagina   index


Wat is geluid?
Geluid bestaat uit trillingen die zich voortplanten door een medium, meestal is dat lucht. Geluid wordt gemeten in ‘hardheid’ en uitgedrukt in niveaus. Elk niveau van hardheid wordt weergegeven in decibel (dB). In ruimten weerkaatst geluid. De tijdsduur totdat geluid is uitgestorven wordt aangeduid als nagalm. De nagalmtijd hangt af van de materialen in de ruimte. De eigenschappen van een ruimte moeten overeen komen met het soort gebruik van de ruimte, anders krijg je 'slechte akoestiek'. Denk maar aan de verschillen tussen bijvoorbeeld de eisen voor een concertzaal of een werkplek op kantoor.

Geluidshinder
We spreken van schadelijk geluid vanaf 80 dB. Hierbij speelt de duur van het niveau een bepalende rol. Bij geluid ónder de 80 dB spreken we van geluidshinder. Geluidshinder wordt door de aard van het geluid als onprettig ervaren en is van invloed op de uitoefening van het werk, verstoring van concentratie en kan leiden van afleiding tot ergernis. In een kantooromgeving gelden andere criteria voor geluid dan het criterium voor schadelijk geluid (80 dB). Daartoe zijn enkele richtlijnen opgesteld.

Richtlijnen als hulpmiddel
Geruime tijd wordt er gewerkt aan het opstellen van richtlijnen. Deze richtlijnen gelden als hulpmiddel bij het ontwerp van ruimten. Geluid is een onderdeel van de bouwfysica. Net als andere fysische aspecten zoals licht, warmte, lucht en vocht. Deze aspecten hebben onder andere invloed op de beleving van gebruikers van de ruimte. Een goed ontwerp voorkomt veel problemen achteraf. De Rijksgebouwendienst en de Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging (NVBV) hebben het initiatief genomen tot modernisering en (her)formulering van de bestaande uitgangspunten en eisen. Dit heeft geresulteerd in de uitgave van het “Handboek Bouwfysische Kwaliteit Kantoren” in 2011 met nieuwe aanvullende richtlijnen.

De praktijk
Ondanks de richtlijnen als hulpmiddel is de praktijk weerbarstig. U weet vast een voorbeeld te noemen van een ruimte waar het onprettig is als het gaat om de beleving van geluid. Op kantoor, maar ook in het restaurant bijvoorbeeld, waar de verstaanbaarheid voor een gesprek te wensen overlaat.

In 2014 was het nieuwe stadhuis van Utrecht in het nieuws. De andere manier van huisvesten, in dit overigens fraaie stadskantoor, liet bij veel ambtenaren nog te wensen over. Door de ondernemingsraad werd gevraagd naar aanvullende akoestische maatregelen vanwege de geluidshinder.

Tal van moderne huisvestingsvormen worden getypeerd door openheid en transparantie. Combinaties van plaats-tijd-onafhankelijk werken zorgen voor meer dynamiek op de werkvloer. Meer overleg in (semi) open ruimten en ontmoeten leidt ongewenst te vaak tot ergernis van gebruikers. Ondanks of wellicht dankzij fraaie architectuur steken bij met name gebouwen met atria de geluidsproblemen al snel de kop op. In het ontwerp moeten meer maatregelen worden genomen voor de ruimte akoestie.

Geluidshinder kan diverse oorzaken hebben. Teveel volume in een ruimte, gebrek aan spraakdiscretie of behoefte aan concentratieruimte. De meeste geluidshinder wordt voortgebracht door het menselijk stemgeluid. En het stemgeluid bevindt zich voor een belangrijk deel in de lage geluidsfrequenties. Het is belangrijk dat oplossingen een akoestische kwaliteit bezitten om verbeteringen in die lage frequenties te realiseren.

Behoefte medewerker
Belevingsonderzoeken kunnen als graadmeter dienen waarmee rekening moet worden gehouden. Wanneer echter de belevingsonderzoek een ontevredenheid aangeven kan er al het een en ander mis zijn. In onderstaande grafiek zijn bij enkele onderwerpen de (on)tevredenheid weergegeven. Bij akoestiek en privacy wordt een ontevredenheid aangegeven die net boven de 30% uitkomt.

Bron: Tevredenheidsindicator CfPB 2015, gebaseerd op 118 cases en 20320 respondenten. Zie verder bij akoestiek en concentratie!


Anders huisvesten is anders denken
Een open deur, maar ik nodig u uit de aanpak van geluidshinder in gedachten te nemen. Lezers die vaker met ontwerpen en/of (her)huisvestingstrajecten te maken hebben weten wellicht dat voor de akoestiek hooguit enkele richtlijnen worden meegegeven. Vaak zijn het richtlijnen die als prestatie-eis worden afgegeven. En dan gaat het om de geluidsisolerende kwaliteit van wanden. In allerlei hoedanigheden, wanden tussen werk-, overleg en/of verkeersruimten. Iedere wand krijgt een prestatie-eis mee.

Maar wat betekent een isolatiewaarde van een wand voor de akoestische kwaliteit van de ruimte? Meestal niet veel. Ook voor de aanpak van akoestiek geldt anders denken. Veel meer moet de nadruk worden gelegd op de verbetering van de akoestiek in de ruimte zelf. De ruimte krijgt een betere akoestische kwaliteit. Daar kunnen de richtlijnen, zoals eerder aangegeven, bij helpen. Wanneer de juiste hoeveelheid absorptie op de juiste posities hiervoor worden benut, wordt een basis gelegd voor een prettig akoestisch comfort. Dan kunnen isolerende maatregelen boven het plafond zelfs achterwege blijven. De praktijk heeft dat aangetoond.

top pagina   index

Een voorbeeld van anders denken wordt verwoord in deze TED video van Julian Treasure met de titel: “Why architect need to use their ears”:

TED

Klik op bovenstaande video uit 2012.
Héél bijzonder is de mogelijkheid om in Engels gesproken tekst te laten ondertitelen in diverse talen. In dit geval wordt de Engels gesproken tekst vertaald door Janneke Meijntjes-Lok. 'Waarom architecten hun oren moeten gebruiken!
top pagina   index

akoestiekcomfort-02

Wat is akoestiek?
De wereld van de akoestiek houdt zich bezig met geluid en de invloed die een ruimte heeftop de klank en nagalm van geluid. Geluid bestaat uit trillingen die zich voortplanten door een medium, meestal is dat lucht. In ruimten weerkaatst het geluid. De tijdsduur totdat geluid is uitgestorven wordt aangeduid als nagalm. De nagalmtijd hangt af van de materialen in de ruimte. De eigenschappen van een ruimte moeten overeenkomen met het soort gebruik van de ruimte, anders krijg je een 'slechte akoestiek'. Denk maar aan de verschillen tussen bijvoorbeeld de eisen voor een concertzaal of een werkplek.


Geluid wordt gemeten in 'hardheid' en uitgedrukt in niveaus. Elk niveau van hardheid wordt weergegeven in decibel (dB). Gemeiddeld ligt het geluid van spraak rond de 60 dB. We spreken van schadelijk geluid vanaf 80 dB. Hierbij speelt de duur van het niveau een bepalende rol. Bij geluid onder de 80 dB spreken we van geluidshinder. Geluidshinder wordt dor de aard van het geluid als onprettig ervaren en is van invloed op de uitoefening van het werk, verstoring van concentratie en kan leiden tot afleiding en ergenis. Ook de intensiteit van het geluid en het visuele aspect kunnen bijdragen aan een gevoel van geluidhinder en verstoring van concentratie.

Spraakverstaanbaarheid
Spraakverstaanbaarheid en tegenovergestelde 'spraakonverstaanbaarheid' (speech privacy) is een onderdeel van de beoordeling van de akoestiek in een grotere ruimte. Doordat de spraak van omliggende werkplekken niet verstaanbaar is, neemt de mogelijkheid tot concentratie op het eigen werk toe. Spraakverstaanbaarheid is in een aantal situaties gewenst. Zeker bij telefoongesprekken is spraakverstaanbaarheid tussen beller en 'gebelde' van belang, maar ook bij overleggen. Storende omgevingsgeluiden zijn dan niet gewenst; je wilt juist goed te verstaan zijn en de ander goed kunnen verstaan. Spraakverstaanbaarheid op grotere afstand in deze situaties juist niet wenselijk vanwege gevoel van privacyl en storing voor de omgeving. Omgevingsgeluid kan de spraakverstaanbaarheid beïnvloeden. Wanner het omgevingsgeluid hoger licht dan het niveau van de eigenspraak gaat men automatisch luider praten. Hierdoor wordt de ervaren overlast alleen maar groter. Daarnaast spelen de akoestische eigenschappen van de ruimte een rol (soort materialen, hard/zacht).

De visuele beleving is een belangrijk onderdeel bij het ervaren van geluidshinder.

Geluidshinder
Geluid wordt gemeten in 'hardheid' en uitgedrukt in niveaus. Elk niveau van hardheid wordt weergegeven in decibel (dB). We spreken van schadelijk geluid vanaf 80 dB. Hierbij speelt de duur van het niveau een bepalende rol. Geluid onder de 80 dB dat mensen afleidt of waar mensen zich aan storen, noemen we geluidshinder. In de werkomgeving beïnvloedt geluidshinder de uitoefening van werk of de aandacht en concentratie bij het werk. Gemiddeld ligt de spraak rond 60 dB. Bij ervaring van geluidshinder speelt niet alleen het niveau en de duur van het geluid een rol. Een ander niet onbelangrijk aspect is de visuele afleiding. Zien, al dan niet in combinatie met horen, kan ook leiden tot verstoring van concentratie. De mate waarin de visuele en akoestische aspecten als verstoring worden ervaren verschillen per medewerker.

De irriterende beleving is ook een belangrijk onderdeel bij het ervaren van geluidshinder. akoestiekcomfort-04

Akoestiek heeft een grote impact op het individu en de organisatie en is nog een redelijk onbekend begrip. Individuele ontevredenheid kan leiden tot minder productiviteit voor de organisatie. Deze ontevredenheid moet en kan worden voorkomen. Van belang is te weten welke maatregelen genomen moeten worden om ongewenste bijeffecten te voorkomen.

Meetmethode
Methoden om geluid te meten zijn lang geleden ontwikkeld om met name de mechanische 'geluidhinder' in kantoren in beeld te brengen. Mechanische geluiden zoals matrixprinters of technische installaties.
Om geluid te meten in (semi) open werkomgevingen worden nieuwe richtlijnen ontwikkeld. De manier van huisvesten en werken is immers aan het veranderen.

Het Nieuwe Werken en akoestiek
De laatste jaren zien we onder invloed van Het Nieuwe Werken (HNW) steeds meer open werkomgevingen in kantoren ontstaan. Allerlei vormen van werken en ontmoeten vinden in de open werkomgeving plaats. Een ongewenst bijeffect is nog te vaak geluidshinder, verstoring van concentratie door pratende en/of bellende collega's en ongewenst omgevingsgeluid bij het voeren van gesprekken.

top pagina   index


Akoestiek en concentratie
Als er veel communicatie is in de werkomgeving zijn akoestische maatregelen van cruciaal belang om de behoefte aan speech privacy goed te ondersteunen en de overlast van spraak voor de omgeving te beperken. Uit wetenschappelijk onderzoek van het kenniscentrum het Center for People and Buildings (CfPB) blijkt dat akoestiek, concentratie-mogelijkheden en privacy belangrijke aandachtspunten zijn in de werkomgeving, en dat belang neemt toe naarmate de werkomgeving meer open is.

tevredenheidsindicator

Slechte concentratiemogelijkheden door verstoring van het geluid hebben negatieve invloed op de individuele medewerker, het team, de organisatie en hiermee gepaard gaand de ervaren productiviteit. Naast invloed op productiviteit hebben negatieve omgevingsfactoren natuurlijk primair invloed op het welbevinden en beleving van de medewerker. In een werkomgeving zijn tal van oorzaken te noemen die van invloedzijn op de medewerker. Denk aan klimaat, funcionaliteit van het meubilair, licht en vooral ook geluid.


top pagina   index


Oplossingen
Akoestiek Comfort richt zich op het verminderen van geluid door het toepassen van geluidsabsorberende panelen. De producten van Akoestiek Comfort zijn bij uitstek geschikt om te integreren in de basis van een huisvestingsontwerp. Aandacht en vooral akoestische oplossingen horen in het basisontwerp van een ruimte en/of een gebouw te zijn opgenomen. Akoestiek is immers een onderdeel van de bouwfysica. Als akoestisch comfort in de basis goed is ontworpen, biedt dit vrijwel alle mogelijkheden bij de verder inrichting van de ruimte om functionaliteiten goed tot hun recht te laten komen. Akoestiek Comfort kan adviseren in huidig bestaande ontwerpen, maar biedt met name nieuwe inrichtingsontwerpen die passen in een moderne innovatieve uitstraling. Een goede basiskwaliteit voor akoestiek is gebaseerd op bij het werkproces passende kwalificatiewaarden van isolatie en absorbtie.
Een veel toegepast materiaal is glas. Het zorgt voor transparantie, licht en geeft een moderne uitstraling aan een ruimte. De akoestische producten van Akoestiek Comfort zijn geïntegreerd met glas en andere materialen toe te passen.

Ter aanbeveling
Akoestische maatregelen betekenen maatwerk. Eerst moet worden vastgesteld welk probleem wordt ervaren. Welke eisen kunnen worden gesteld aan het gebruik van de ruimte? Welke activiteiten worden in de ruimte uitgevoerd. Kortom, veel context informatie verzamelen om de juiste oplossing voor het probleem toe te passen. Daarom is het verstandig een advies met plan van aanpak op te stellen. Voor en achteraf een geluidsmeting uitvoeren helpt bij de overtuiging voor de te nemen maatregelen. En ook niet onbelangrijk kan een kostenindicatie voor de te nemen maatregelen worden opgesteld.

akoestiekcomfort-07

Innovatie
Akoestiek Comfort levert tal van onderscheidende producten en investeert continue in nieuwe ontwikkelingen. Innovaties vinden plaats op het gebied van akoestische kwaliteit, vormgeving, bevestigingstechnieken en integratie met systeemwanden. Een opvallende innovatie is verschillende oplossingen in de vorm van (maatwerk)untis zonder deuren. Deze units zijn uitermate geschikt voor een hoge mate van geconcentreerd werk of discretie bij overleg. De units zijn los in de werkomgeving te plaatsen en kunnen op bestaande klimaat/ventilatiesystemen worden aangesloten.

Nieuwbouw of renovatie
Bij nieuwbouw is directe integratie van akoestische maatregelen in het basisontwerp mogelijk. Bij renovatie spelen andere factoren een rol. Met name de staat en de mogelijkheden van de huidige huisvesting.
Is er bijvoorbeeld een systeemplafond aanwezig? Of juist niet? Een goede oplossing voor beide situaties zijn de speciale units. Afhankelijk van de acitviteit waarvoor een unit is bestemd, zijn tal van standaard- en maatwerkafmetingen mogelijk. Van geconcentreerd werk voor één of meerdere personen tot overlegunits. Daarnaast is het toevoegen van panelen in de bestaande situatie een optie om bijvoorbeeld de verstoringen van telefoon- en/pf bilaterale gesprekken te verminderen. Akoestiek Comfort heeft mooie en goed werkende oplossingen voorhanden.

Systeemplafond noodzakelijk?
Mits van bepaalde kwaliteit, levert een systeemplafond een belangrijke bijdrage aan het akoestisch comfort. Dat is anders wanneer er bijvoorbeeld sprake is van betonkernactivatie of een zogenaamd industrieel plafond.
Dit vraagt om toepassing van alternatieven voor het systeemplafond of afdoende akoestische maatregelen op andere gebouwdelen om een goed akoestisch comfort te realiseren.

Steeds vaker zien we kantoren zonder systeemplafond. Een ruimte zonder systeemplafond biedt een grote mate van flexibiliteit en creativiteit voor inrichters en architecten. En met de mogelijkheden van Akoestiek Comfort zijn er diverse oplossingen om aan eisen van concentratie en/of discretie bij verschillende activiteiten te voldoen.


akoestiekcomfort-09

Productspecificaties en toepassingsvoorbeelden
Akoestiek Comfort B.V. ontwikkelt en levert akoestische panelen voor wand- en plafondmontage. De panelen kunnen aan bestaande wanden worden gemonteerd. Een andere mogelijkheid is de panelen, in combinatie met bijvoorbeeld glaspanelen, als systeemwand te plaatsen. De akoestisch panelen bestaan uit:

- geperforeerde metalen cassette
- standaard afmetingen 80 of 100 mm dikte, 1000 mm breedte en lengte varierend van 1000 tot 3000 mm. Andere afmetingen op speciaal verzoek.
- akoestische vliesband aan binnenzijde cassette
- stofvrije polyester vulling
- brandbaarheid klasse B1


Elke kleur, illustratie en plek:
- poedercoating, alle RAL kleuren zijn mogelijk
- te voorzien van textielovertrekken en/of afbeeldingen
- bevestiging op alle soorten wandmateriaal, inclusief glas
- ook als zelfstandig wandelement

De panelen zijn in laboratoriumomgeving getest.
Certificaten van de prestatiekwalificaties zijn beschikbaar.akoestiekcomfort-10
Voorbeelden uit de praktijk

top pagina   index

Lijst met veelgebruikte termen:
Geluid Is een kleine verandering in de luchtdruk die zich door de lucht voorplant.
Decibel

Decibel is seen veelgebruikte eenheid in de akoestiek om geluidsniveau weer te geven.
Gebruikte afkorting is dB
.

Spraakprivacy Hiervan is sprak wanneer spraak van sprekers in directe omgeving niet verstaanbaar is. Spraakprivacy wordt in verschillende niveaus uitgedrukt.
Speechprivacy De mate waarin spraak van sprekers niet verstaanbaar is in directe omgeving. Speech privacy wordt in verschillende niveaus uitgedrukt.
Geluidsreflectie Weerkaatsen van geluid tegen harde materialen.
Flutterecho Herhaling van reflecties tussen parallelle wandoppervlakten.

Geluidsabsorptie

De omzetting van geluid naar warmte.
Geluidsisolatie Het vermogen van een gebouwelement of -structuur om de geluidsoverdracht te verminderen. De geluidsisolatie is afhankelijk van de frequentie wordt normaal gemeten tussen 100 en 3150 Hz.
Nagalmtijd De tijd die het duurt tot het moment dat het geluid met 60 dB is afgenomen.
Handboek Bouwfysica Handboek Bouwfysische Kwaliteit Kantoren (BKK)
Het handboek wijst op zaken die in de werkvoorbereiding en uitvoering gemakkelijk fout gaan. De publicatie zet bouwfysische principes kort uiteen, onder andere akoestiek. Gratis te downloaden.
Alpha waarde Een ééngetalswaarde voor bepaalde geluidsabsorptie-coëffienten. Bepaald volgens EN ISO 11654. De met deze norm bepaalde waarden worden conform de EN ISO 20354 geconverteerd in de octaafbanden 250, 500, 1000, 2000 en 4000 Hz en worden grafisch weergegeven.
Geluidsreductie coëfficient (NRC) Waarde voor geluidsabsorptie uitgedrukt in het gemiddelde van de absorptiecoëfficiënten bij 250.
Octaafband Het audio spectrum wordt voor het gemak onderverdeeld in octaafbanden, waarbij elke specifieke band is weergegeven door zijn middelfrequentie, bijvoorbeeld 63 Hz, 125 Hz, 250 hz, 500 hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz en 16kHz, welke de meeste frequenties binnen het hoorbare spectrum beslaan.top pagina   index

"Akoestiek is een duurzame investering ten behoeve van het kostbaarste bezit van de onderneming"

Ik ben Gijs van Wijk, directeur van Akoestiek Comfort!

Samen met mijn team levert Akoestiek Comfor producten om problemen me akoestiek op te lossen. Deze producten zijn van een hoogwaardig niveau met geweldige akoestische kwaliteiten, die in tal van situaties kunnen worden ingezet.

gijsvanwijk
Akoestiek Comfort™ opgericht in 2014, richt zich op het verbeteren van de akoestiek binnen kantooromgevingen en zorginstellingen. Gijs van Wijk heeft veel ervaring op het gebied van huisvestingsvraagstukken en de introductie van het nieuwe werken. Na gewerkt te hebben als huisvestingsadviseur voor onder andere De Belastingdienst heeft Gijs zich verder gespecialiseerd in ruimte akoestiek.
Akoestiek Comfort™ gelooft dat prettige werkomgevingen zorgen voor gezonde en gemotiveerde mensen. Tevreden medewerkers zijn een belangrijk, zo niet het belangrijkste, onderdeel van de organisatie

Akoestiek Comfort™ is gehuisvest en werkt samen met het team van Kim Zandbergen van Qbiq scheidingswanden en Ronald Steenkist van MakeCover, specialist in renovatiefolie en verfraaien van wanden, objecten en gevels. Combineer eens een bezoek aan onze bedrijven met een kopje koffie bij een goed advies.

top pagina   index

Voor meer informatie klik op onderstaand plaatje in het blauwe kader.


akoestiek comfort - geluid onder controle
akoestiek is een duurzame investering ten behoeve van het kostbaarste bezit van uw onderneming

voor webinformatie klik op logo....akoestiekcomfort-logo
(1901-01)

top pagina   index

Bezoekers keken naar de volgende links in ons kennisplatform:


een en al oor
een helder verhaal over oren en goed blijven horen


door beter horen & de nationale hoorstichting
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online
storingen, mentale belasting en stress (uit het kantoorgebouw)

door leo hooijmans en maarten van 't hof
mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie online
de juist ingerichte werkplek
sleutel tot minder kosten op kantoor


informatie van buero-forum.de
vertaald naar .html door leo hooijmans
makecover restyle solutions
mooie én efficiënte restyling/renovatie oplossingen en......
besparen met zonwerende folies van 3M-window film authorised dealer!
virusfilters, luchtreingingssystemen, hulpmiddelen tegen corona, enzovoort.
voor webinformatie klik op foto....
licht

door leo hooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online

lucht

door leo hooijmans
mede mogelijk gemaakt door bureau galileo

geluid


door leo hooijmans
mede mogelijk gemaakt door bureau galileo
gezonde gebouwen werken beter


uit facilitair ! - magazine van facilicom services group
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online
veiligheid door samenwerken


door ccv - centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid
mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie online

het nieuwe werken
aandachtspunten bij de introductie

een publicatie van de rijksoverheid
mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie online

het vierkantemeter-spel (m2)


door leo hooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie online

infoblad ervaringen met energie-
prestatiecontracten voor kantoren

een publicatie van de rijksoverheid
mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie onlineTags: kamerscherm, kamerschermen, plafondplaten, kantoorscherm, kantoorschermen, afscherming tussen werkplekken, licht, lucht, geluid, akoestiek fabriek, baffles, bestrijden galm en dempen geluid, storing voorkomen, ontspannen, comfort, geluid heeft een klank, licht heeft een kleur, lucht heeft een geur, decibel (dB), spraakprivacy, geluidsreflectie, geluidshinder, flutterecho, bouwfysica, alphawaarde, geluidreductie, octaafband, geluidfrequenties, audiospectrum, systeemplafond, waarom architecten hun oren moeten gebruiken, tevredenheidsindicator. Leverbaar in het Nederlands taalgebied van boven Groningen tot onder Kortrijk (B) en voorbij Enschede tot aan de Noordzee kust. De regio's Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Alphen aan den Rijn, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Middelburg, Breda, Tilburg, Eindhoven, Maastricht, Nijmegen, Arnhem, Enschede, Zwolle, Assen, Leeuwarden, Groningen.

top pagina   index

DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnline

mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online

facilitaire vakbeurs online
nog nooit wat adverteren zó doelgericht en zó lang houdbaar!
365 dagen per jaar/24 uur per dag.


voor presentatie klik op plaatje.....
facilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 5 Januari, 2019
het laatst gewijzigd op 8 Januari 2019

voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)