regelgeving,
nen & normen


dit artikel wordt mede mogelijk gemaakt door

cleanedge-lighting - leds kill the virus!
speciale ledlampen beschermen u 24/7 tegen virussen en bacteriën.
steriliseren binnen 120 minuten 99,16% het covid-19 virus!


een ipresenstatie komt binnenkort op deze plek.............

cleanedge-lighting - leds kill the virus!
speciale ledlampen beschermen u 24/7 tegen virussen en bacteriën.
steriliseren binnen 120 minuten 99,16% het covid-19 virus!

voor webinformatie klik op logo....


(2012-01)

voor het artikel klik op onderstaand plaatje

infoblad ervaringen met energie-
prestatiecontracten voor kantoren

een publicatie van de rijksoverheid
mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie online
regelgeving,
nen & normen


Als het gaat om energie en klimaat


Deze pagina is leesbaar in diverse Europese talen :
This page is readable in various European languages :

deze informatie wordt u aangeboden door agentschap nl
mede mogelijk gemaakt door dé facilitaire vakbeurs online

TNT Centre - Hoofddorp (foto leo@hooijmans-noordwijk.nl)

Infoblad
Ervaringen met energieprestatiecontracten voor kantoren (NESK)

LeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnlineHoezo??

Index
Inleiding
Samenvatting
Leeswijzer
Wat zijn energieprestatiecontracten en wat zijn de ervaringen bij NESK-kantoorgebouwen?
Belangrijke leerpunten uit de NESK-projecten
Hoe worden prestatiecontracten toegepast?
Aanvullende informatie
Bijlagen:
* Tips voor prestatie afspraken

* Valkuilen bij prestatie afspraken
Colofon
(behorend bij de drukwerkversie)
Colofon
(behorend bij deze internetversie)
Waar kijken bezoekers nog meer naar:


top pagina mede mogelijk gemaakt door: indexInleiding

Op dit moment zijn veel contracten voor het technisch beheer en onderhoud van gebouwen nog inspanningscontracten, terwijl er behoefte is aan (energie)prestatiecontracten. Door middel van prestatiecontracten wordt de prestatie van de leverancier meetbaar en objectief evalueerbaar. Steeds meer organisaties sluiten prestatiecontracten af en er is een groeiende behoefte aan kennisdeling op dit gebied. Meerdere partijen die deelnemen aan de NESK-regeling (NESK = programma Naar Energieneutrale Scholen en Kantoren) hebben energieprestatie-afspraken gemaakt met leveranciers over de bouw- en/of de beheerfase. Dit informatieblad stelt kennis en leerervaringen van deze partijen over de werking van prestatiecontracten ter beschikking aan de vastgoedketen.


Toelichting:
Dit infoblad is voor bouwprofessionals van beleidsmaker tot uitvoerder en heeft als doel om u te informeren over (energie)prestatiecontracten voor de bouw, renovatie, technisch beheer en onderhoud van kantoorgebouwen.

Gebruiksaanwijzing
Dit document leest het beste online zodat u direct kunt doorklikken naar de voor u relevante onderwerpen.


TNT Centre - Hoofddorp, entree (foto leo@hooijmans-noordwijk.nl)


top pagina mede mogelijk gemaakt door: indexSamenvatting

Veel contracten in de beheer- en onderhoudsfase van gebouwen zijn inspanningscontracten, terwijl er behoefte is aan prestatiecontracten. Prestatiecontracten maken de prestatie van de leverancier meetbaar en objectief evalueerbaar. Ook kunnen eisen ten aanzien van energiebesparing en verbetering van de binnenmilieukwaliteit in het prestatiecontract worden opgenomen. In de NESK-projecten (NESK = Naar Energieneutrale Scholen en Kantoren) zien we zowel toepassing van prestatieafspraken die betrekking hebben op de bouwfase als de beheerfase van het gebouw. Deze worden vastgelegd in afspraken en ‘Kritische Prestatie-indicatoren’ (KPI’s). De indicatoren geven een gewogen set aan meetpunten op basis waarvan wordt vastgesteld of de beoogde prestaties in het gebouw gedurende de looptijd van het contract ook behaald worden. Daarin is er vaak sprake van KPI’s op het gebied van energie, maar ook van andere aspecten zoals binnenklimaat, kosten en klanttevredenheid. De manier waarop KPI’s worden gedefinieerd verschilt per situatie maar het belangrijkste uitgangspunt is dat de uiteindelijke KPI’s éénduidig gedefinieerd zijn en dat daar overeenstemming over bestaat tussen contractpartijen. Bij uitvoering van het contract is goede documentatie van het gebouw, een gebalanceerde set KPI’s en het hebben van een zogeheten considerans – een inleidende paragraaf, waarin de uitgangspunten van het contract zijn vastgelegd en waarop men kan terugvallen – belangrijke elementen voor succes.


top pagina mede mogelijk gemaakt door: indexLeeswijzer

‘Wat zijn energieprestatie-contracten en wat zijn de ervaringen bij NESK-kantoorgebouwen?’ beschrijft het concept en welke soorten prestatieafspraken er binnen de NESK-kantoren (NESK = programma Naar Energieneutrale Scholen en Kantoren) worden toegepast.
‘Hoe worden prestatie-contracten toegepast?’ gaat in op het proces, de implementatie van een prestatiecontract en hoe de markt erop inspeelt.
‘Aanvullende informatie’ geeft een overzicht van instrumenten en hulpmiddelen, praktijkvoorbeelden, literatuur en als bijlagen: Tips & Valkuilen voor prestatieafspraken.
De foto’s in dit Infoblad zijn afkomstig van kantoorgebouwen waar een prestatiecontract is toegepast, onder meer voor energiezuinigheid.
Kantoor en archief De Tempel, Den Haag (foto geweb, bewerking leo@hooijmans-noordwijk.nl)top pagina mede mogelijk gemaakt door: index


Wat zijn energieprestatiecontracten en wat zijn de ervaringen bij NESK-kantoorgebouwen?

Wat zijn energieprestatiecontracten?
Een prestatiecontract geeft partijen de mogelijkheid om op basis van vooraf gedefinieerde meetpunten prestaties te evalueren. Het is een instrument dat kan helpen in het bereiken en borgen van het gewenste niveau van bijvoorbeeld kosten, kwaliteit, energie of duurzaamheid.

Prestatiecontracten bij de NESK-kantoren
In de NESK-projecten zien we de toepassing van prestatieafspraken in verschillende fasen van het bouwproces. Deze zijn te categoriseren in:
1. Prestatieafspraken met betrekking tot het op te leveren gebouw;
2. Prestatieafspraken met betrekking tot de beheer- en onderhoudsfase.


1. Prestatieafspraken met betrekking tot het op te leveren gebouw

Een groeiend aantal opdrachtgevers die een gebouw laten ontwikkelen of renoveren geven de partijen die ontwikkelen, bouwen en beheren prestatie-eisen mee in het bouwproces. In een vroegtijdig stadium van de planvorming wordt vereist dat het gebouw bij oplevering voldoet aan eisen op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid. In de NESK-projecten zien we de volgende voorbeelden van prestatie-eisen voor het op te leveren gebouw:
• Energielabelklasse A (bij renovatie van een G-label)
• Een GreenCalc-score van 1.000
• Een LEED Platinum certificaat

De eindgebruiker speelt een belangrijke rol in dit proces. Voorafgaand aan de uitvraag in de markt kunnen al eisen worden geformuleerd die leidend zijn in de realisatie. Daardoor realiseren de uitvoerende partijen kwalitatief betere en duurzamere gebouwen. De uitvoerende partij van een groot NESK-project geeft zelfs aan dat de gerealiseerde prestaties niet waren gehaald zonder bij aanvang vastgelegde prestatieafspraken.

2. Prestatieafspraken over de beheer- en onderhoudsfase
Voor de beheer- en onderhoudsfase wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van prestatiecontracten. Door Agentschap NL is op basis van een onderzoek onder diverse organisaties die gebruik maken van dit type contract de ‘Leidraad Prestatiecontracten Beheer en Onderhoud Gebouwen’ opgesteld. Dit document geeft partijen die aan de slag gaan met prestatiecontracten inzicht in de basisprincipes en werking van dergelijke contracten. In de Leidraad gaat aandacht uit naar de structurering van het contract, een model voor het maken van prestatieafspraken en de implementatie van een prestatiecontract.

In de NESK-projecten zien we dat er op verschillende gebieden prestatie-afspraken worden gemaakt voor de exploitatiefase:
• Energieverbuik en energieneutraliteit
• CO2-emissie
• Binnenklimaat
• Onderhoud
• Klanttevredenheid

De afspraken worden neergelegd in zogenaamde ‘Kritische Prestatie-Indicatoren’ (KPI’s).top pagina mede mogelijk gemaakt door: index


Belangrijke leerpunten uit de NESK-projecten

Het samenwerken op basis van prestatiecontracten vereist visie / commitment / passie.
Blijf stabiel in de mensen die betrokken zijn bij de contractvorming (geen wisselingen)
Gebruiker moet voorafgaand aan de aanbesteding goed bepalen wat ze willen, inclusief eventuele certificering. Daarnaast kan in geval van huur de bouwer ook verplicht worden voor een langere periode (bijvoorbeeld 10 jaar) eigenaar te blijven. Dit stimuleert duurzaam bouwen en beheren.
Het bepalen van de referentiewaarde voor het energieverbruik (‘base-line’) is belangrijk bij het maken van afspraken over de energieprestatie.
Neem in een bijlage van het contract op hoe wordt omgegaan met wijzigende omstandigheden.
Een integrale benadering is van belang bij het vormen van prestatiecontracten. Weg van het traditioneel denken in bijvoorbeeld werktuigbouwkunde of elektrotechniek.
Maak gebruik van prestatie-eisen voor zowel de bouw- als voor de beheerfase.
Leg in een prestatiecontract de risico’s bij die partijen neer die er de meeste invloed op kunnen uitoefenen.top pagina mede mogelijk gemaakt door: index


Hoe worden prestatiecontracten toegepast?


Procesaanpak: eerst doelstelling bepalen
Bij aanvang van een proces waarbij de intentie is om te gaan werken met prestatie-contracten, verdient het aanbeveling om intern vast te stellen welke richting wordt opgegaan. Vragen rondom doelstellingen en ‘wat moet er straks beter dan nu?’ spelen in deze fase een rol. Ook mogelijke voordelen en risico’s worden in deze fase gewogen. Het inschakelen van een innovatieve adviespartij die echt meedenkt over de realisatie van ambities wordt daarbij door meerdere partijen als belangrijke meerwaarde genoemd.

Als organisaties hebben besloten te gaan werken met prestatiecontracten bij technisch beheer en onderhoud is het van belang dat de uitgangssituatie, de basis, goed vastligt. Het is belangrijk dat de contractpartijen daar overeenstemming over hebben. Belangrijke aspecten voor het vastleggen van die basis kunnen zijn: basisdata van het gebouw, bouwkundige en installatietechnische gegevens, tekeningen, openingstijden en gebruik van het gebouw, energieverbruik en kosten.

Na de selectie van een geschikte aanbieder en het vaststellen van een goed gebalanceerde set KPI’s wordt de overeenkomst verder ingevuld. De ‘Leidraad Prestatiecontracten Beheer en Onderhoud Gebouwen’ vormt een goed instrument bij deze processtappen.
Een ander aandachtspunt bij implementatie is dat partijen doordrongen zijn van de meerwaarde van de zogeheten considerans van het contract. Beide partijen dienen echt te geloven in het principe en de uitgangspunten van het contract en leggen dit vast in een inleidende paragraaf, de considerans, die onderdeel uitmaakt van het prestatiecontract. Bij heftige meningsverschillen tussen contractpartijen kunnen zij terugvallen op de strekking van het contract, dat neergelegd is in de considerans.

Bij de implementatie van een prestatiecontract is het de kunst om de opdrachtnemer zodanig te prikkelen dat deze gaat presteren. Daarbij moet de opdrachtnemer ook voldoende vrijheid geboden worden om te kunnen presteren.

Een uitspraak van een NESK-deelnemer: “Zonder prestatie-eisen hadden we als opdrachtnemer de prestatie niet gehaald. Nu zijn we voor kwaliteit en duurzaamheid gegaan voor de langere duur. In de bouwfase moesten er zaken aangepast worden, ook in de beheerfase. Daarvoor is een prestatiecontract onontbeerlijk”.

Prestatieafspraken over energie
Met betrekking tot energie worden steeds vaker prestatieafspraken gemaakt. Bijvoorbeeld:
• 100% energieneutraal
• afspraken over energieverbruik per m2
• % reductie van energieverbruik

We zien in de markt ook Energie Prestatie Contracten (EPC’s) en in het verlengde hiervan ESCo’s (Energy Service Companies) die prestatiegaranties geven op bijvoorbeeld energielevering of de reductie in energieverbruik. Een voorbeeld van de toepassing van prestatieafspraken op het gebied van energie is weergegeven in tabel 1.

Energie KPI (Kritische restatieIndicatoren) Doelwaarde Gerealiseerd in kwartaal 1
Gebouwgebonden energiegebruik kWhele1 / m2 bvo 25 kWh  
Energie opwekking kWhele1 / m2 bvo 50 kWh  
Gebouwafhankelijk energiegebruik kWhele1 / m2 bvo 12 kWh  
Gebruikersapparatuur kWhele1 / m2 bvo 10 kWh  

Tabel 1. Voorbeeld van verschillende KPI's voor energie

De KPI’s in tabel 1 zijn met name gericht op het verbruik en opwekking van elektriciteit per m2. Wanneer contractpartijen afspraken op dit gebied willen maken, is het van belang om een duidelijk zicht te hebben op het referentieverbruik en de nulsituatie (de zogenaamde base-line). Gezamenlijk bepalen aanbieder en opdrachtgever de hoogte van de base-line en bespreken ook welke reductie kan worden gerealiseerd. Het meten van energieverbruik gebeurt op maandelijkse basis. Daarentegen verdient het de voorkeur de prestatieafrekening op jaarbasis te laten plaatsvinden. Dit omdat er sprake is van verschillen in de seizoenen, bijvoorbeeld meer stoken in de winterperiode. Het gebruik van graaddagen wordt veel gebruikt om de invloed van de buitentemperatuur op het energieverbruik achteraf te corrigeren. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de gegevens die het KNMI in De Bilt beschikbaar stelt.

Als het gaat om het bouwproces dan bleek uit één van de projecten dat er in de ontwerpfase gerekend was met een energieprestatie die door een onjuiste opgave van de U-waarde door de glasleverancier niet bereikt kon worden. Dit resulteerde in problemen in realisatiefase, met als gevolg een grotere koel- en verwarmingslast dan oorspronkelijk was aangenomen. Daardoor was een grotere WKO-installatie nodig met extra aanschafkosten en hogere energiekosten in de exploitatiefase tot gevolg. In dit project is de conclusie getrokken dat prestatiegaranties met bijbehorende bonus/malus-afspraken ook onderdeel moeten vormen van het voortraject.

Balanced Score Card
Het Balanced Scorecard-model van Kaplan & Norton vormt een goed startpunt voor het opstellen van prestatiecontracten. Door het hanteren van verschillende resultaatgebieden wordt op een gebalanceerde wijze gemeten in hoeverre afgesproken doelen worden bereikt. In het voorbeeldmodel (tabel 2) zijn 5 resultaatgebieden gedefinieerd waarbinnen de prestatie op het gebied van beheer en onderhoud worden gemeten. Per resultaatgebied zijn er bovendien Kritische Prestatie-Indicatoren (KPI’s) weergegeven die de geleverde prestaties binnen het resultaatgebied meten. De genoemde resultaatgebieden sluiten goed aan bij de 3 P’s van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO):
• People: resultaatgebieden Klanttevredenheid, innovatie en Comfort
• Planet: resultaatgebieden Duurzaam beheer, innovatie en Comfort
• Profit: resultaatgebieden Innovatie en Optimale kosten / kwaliteit

Resultaatgebied KPI Voorbeeldwaarde Meting Voorbeeld afrekenen
A. Klanttevredenheid Overall

Klimaat
Dienstverlening
≥ 3,5 (schaal 1-5)

≥ 3,5 (schaal 1-5)
≥ 3,5 (schaal 1-5)
1. Enquête 1
2. Klachtenregistratie
Enquête 1
Enquête 2
< 3,5 = -10%
3,5-4,0 = 0%
>4,0 = +10%
B. Duurzaam beheer Elektriciteit/m2
Gas/m2
Stadswarmte/m2
≤ 90 kWh/m2
≤ 14 m3/2
≤0,25 GJ/m2
Meting per mnd % op basis van reductie of afspraken over bandbreedtes
C. Optimale kosten/kwaliteit Onderhouds-kosten/m2 ≤ € 10/m2 Meting per mnd Eénmalig % vd besparing van het eerste jaar
  Energiekosten/m2 ≤ € 15/m2 Meting per mnd Eénmalig % vd besparing van het eerste jaar
  Status installaties Afspraak over niveau bij technische check - NEN 2767
- Alternatieve statusmeting
Boete in % vd vaste prijs
  Storingen ≤ x per maand # Storingen Boete in % vd vaste prijs
  Responstijd # uur voor type 1
# dagen voor type 2
Responstijd en hersteltijd via GBS Boete in % vd vaste prijs
  Veiligheid / Wettelijk / Arbo Verplichte checks inspecties / eisen (ja/nee) Meting per 6 maanden Boete in % vd vaste prijs
D. Binnenklimaat Relatieve luchtvochtigheid ≥ 35% ≤ 65% Lucht-
vochtigheidsmeter
Boete in % vd vaste prijs
  Temperatuur 20 °C Thermometer Boete in % vd vaste prijs
  CO2 concentratie 650 ppm CO2 concentratie Boete in % vd vaste prijs
  Licht 300 lux Luxmeter Boete in % vd vaste prijs
  Geluidsniveau < 80 dB Geluidsmeter Boete in % vd vaste prijs
E. Innovatie Vernieuwing Ingevoerde verbetervoorstellen # ingvoerde verbetervoorstellen Bonus % vd besparing van het eerste jaar
  Revisie gegevens Revisie gegevens
up-to-date
Steekproef revisie gegevens per kwartaal Boete in % vd vaste prijs

Tabel 2. Resultaatgebieden Beheer en Onderhoud

Het model vormt de basis voor het opstellen van kritische prestatie-indicatoren die kunnen worden gebruikt in een prestatiecontract voor het beheer en onderhoud van een gebouw. Uiteraard is deze lijst niet uitputtend en kunnen organisaties KPI’s en meetpunten toevoegen voor hun specifieke situatie.

Prestatiecontracten in de markt
De Nederlandse markt voor technisch beheer en onderhoud in Nederland bedraagt ongeveer € 5,5 miljard waarvan 80% is uitbesteed aan onderhoudspartijen (zie ‘De Nederlandse facility management Markt 2010’). Een groeiend aantal marktpartijen werkt samen op basis van prestatiecontracten. Installateurs raken bekend met deze manier van samenwerken en bijbehorende contractvormen.

Het samenwerken op basis van prestatieafspraken vraagt van zowel opdrachtgever als van de opdrachtnemer vaak een verandering van processen en inrichting van taken. De opdrachtnemer bepaalt wat er nodig is om het gewenste prestatieniveau te behalen en de opdrachtgever stuurt enkel op resultaat.

De manier waarop KPI’s worden gedefinieerd, verschilt per situatie, maar het belangrijkste uitgangspunt is dat de uiteindelijke KPI’s eenduidig zijn gedefinieerd en dat daar overeenstemming over bestaat tussen contractpartijen. Meerdere partijen kiezen een route waarin in eerste instantie de te hanteren KPI’s worden beschreven door de eindgebruiker en vervolgens doelwaarden worden vastgesteld met de aanbieder van het beheer en onderhoud van het gebouw. De omgekeerde route is ook mogelijk. Aan marktpartijen wordt gevraagd hoe die een bepaalde KPI zouden definiëren. Vervolgens wordt die met de opdrachtgever gezamenlijk vastgesteld.Kantoor en archief De Tempel, Den Haag (foto geweb, bewerking leo@hooijmans-noordwijk.nl)


top pagina mede mogelijk gemaakt door: indexAanvullende informatie

Instrumenten en hulpmiddelen

Voorbeeldcontracten

Praktijkvoorbeelden
Zowel profit als non-profit organisaties werken met prestatiecontracten. Voor dit Infoblad werd ondermeer geput uit ervaringen van: Corporate Facility Partners, TNT Real Estate, Scania, OVG, Deloitte, Kropman, Octalix en Triodos Vastgoedfonds.

Publicaties
Als ondersteuning bij het opstellen van prestatiecontracten zijn onder meer de volgende publicaties beschikbaar:
Leidraad Prestatiecontracten Beheer en Onderhoud Gebouwen’
• NEN 13269 (leidraad voor het opstellen van onderhoudscontracten)
• ISSO publicaties (100-serie): Duurzaam Beheer en Onderhoud Gebouwen
• NEN 2767 (conditiemeting)
• The balanced scorecard-measures that drive performance; (Kaplan & Norton, 1993)
Naar Energieneutrale Scholen - De UKP-NESK scholen in de initiatieffase
Naar Energieneutrale Kantoren - De UKP-NESK kantoren in de initiatieffase

Infobladen
Infoblad Ervaringen met energieprestatiecontracten voor scholen (NESK)

Links
Energieneutraalbouwen
Duurzaamvastgoedportal


top pagina mede mogelijk gemaakt door: indexBijlagen:

Tips voor prestatieafspraken

Zorg ervoor dat de nulmeting aan het begin van het contract goed en eenduidig is en door alle partijen ondertekend wordt. In deze fase kunnen ook zaken worden vastgelegd zoals referentiegebruiken en kostenniveaus.
Beperk investeringen voor de klant. De aanbieder is verantwoordelijk voor onderhoud en investeringen. Dit is een extra garantie voor goed preventief onderhoud. Laat aanbieders bijvoorbeeld een concreet energievoorstel indienen met garanties, zonder investeringen voor de klant. Een goed voorstel levert beide partijen voordeel op.
Daag aanbieders uit om met innovatieve maatregelen te komen. Bijvoorbeeld toepassing van innovatieve technieken waarbij technische koppelingen worden gecreëerd tussen koelen en verwarmen.
Doe zaken met partijen die met voorstellen en adviezen komen en verder denken dan de traditionele, inspanningsgerichte aanpak van onderhoud.
Hanteer de 80/20-regel bij het sturen en opzetten van het contract. Besef en spreek uit dat je het niet 100% sluitend en perfect kan doen.
Zorg dat het contract is ingesteld op wijzigende omstandigheden. Bijvoorbeeld over gewijzigde openingstijden van het gebouw of van gewijzigd referentiegebruik.
Maak met de aanbieder afspraken over wat je gaat doen als het echt niet gaat werken. Zowel over geschillenbeslechting als over mogelijke beëindiging van de samenwerking.
Laat de aanbieder een handleiding maken voor het gebruik van het gebouw. Zowel voor de gebruikers van het gebouw als voor de property manager.
Bouw een relatie op met de aanbieder die gebaseerd is op vertrouwen en streef naar een win-win situatie.
Besteed veel aandacht aan communicatie en zet een heldere overlegstructuur op.
Binnen een contract kun je niet alles definiëren, er zijn altijd onbekende zaken. Voor deze situaties kunnen wel procedurele afspraken worden gemaakt over hoe met een dergelijke situatie om wordt gegaan. Daarin staat het stappenplan, hoe wordt gemeten en wat er zal gebeuren met de meetuitkomsten.
Laat de conditiemeting (meting van de technische staat) van de installaties iedere keer door een en dezelfde onafhankelijke partij uitvoeren.
Spreek aanbieders aan op hun expertise, laat ze uitspraken doen over wat er mogelijk is binnen het gebouw op onderwerpen zoals energieverbruik en onderhoudskosten.
Zorg voor een gewogen populatie bij het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek.
In het geval van renovatie of nieuwbouw faciliteert een DBMO-aanpak (Design, Build, Maintain en Operate) het maken van prestatieafspraken. Van belang is dat er dan gewerkt wordt met een integraal bouwteam waarin alle partijen vanaf dag 1 aan tafel zitten.
Besteed voldoende aandacht aan de scope van het contract. Zorg daarmee dat je risico’s op meerwerk zoveel mogelijk uitsluit.
Laat de aanbieder over alle benodigde data beschikken en geef hem/haar de kans om goed te presteren.
Begeleid je medewerkers in het veran-deren naar meer functioneel, output-gericht denken.
Denk goed na over hoe je in je prestatie-afspraken omgaat met eventueel achterstallig onderhoud. Dat gevaar bestaat als de boete lager ligt dan de benodigde investering om weer te voldoen aan de prestatie-eis.
Laat de aanbieder meedenken in het formuleren van klanttevredenheidsvragen.
Inspireer leveranciers om te komen met innovaties ten behoeve van energie-besparing.
Focus niet te snel op resultaten; de nieuwe manier van werken heeft tijd nodig voordat het zijn vruchten gaat afwerpen.
Zorg dat van tevoren duidelijk is wat gemeten wordt, hoe gemeten wordt en dat daar overeenstemming over is.
Weeg de voordelen van bepaalde meetpunten goed af voordat je begint. “Als je veel moet investeren om je energie-prestatie te meten waarmee je vervolgens een geringe besparing realiseert, moet je het niet doen.”
Daag de markt uit door een offerteaanvraag met open vragen en vragen over mogelijke waarden bij KPI’s. Hiermee wordt een beroep gedaan op de deskundigheid en creativiteit van de aanbieders. Dit zorgt ervoor dat alleen de echt geïnteresseerde en gekwalificeerde aanbie-ders meedingen naar het contract.
Wanneer er condities gemeten worden, kan gewerkt worden met klassengroottes waarbinnen de waarde dient te vallen.
Laat de energieprestaties die de aanbieder realiseert toetsen door een derde partij.
Bouw flexibiliteit in bij het opstellen van het contract. Dat kan bijvoorbeeld door een algemene mantelovereenkomst waarbij je gebouwspecifieke zaken opneemt in de bijlagen.
top pagina mede mogelijk gemaakt door: indexBijlagen:

Valkuilen bij prestatieafspraken

Manage het contract niet op input maar op de output van onderhoudsprocessen.
Beperk het inkopen niet tot alleen prijs. Investeringen in prestatiecontracten moeten aan beide kanten te verantwoorden zijn.
Zorg dat er niet teveel verschillende onderhoudsbudget-houders in je organisatie zijn. Bij voorkeur één centraal budget voor onderhoud.
Vermijd uitgebreide, complexe contracten.
Voorkom het eenzijdig opleggen van waarden voor KPI’s. De aanbieder dient met realiseerbare doelstellingen aan de slag te gaan. Daarover dient hij zelf ook uitspraken te doen.
Laat de conditiemeting van installaties niet door verschillende partijen uitvoeren gedurende de looptijd van het contract. Dezelfde onafhankelijke partij kan een juiste meting en het juiste vergelijk in de tijd garanderen.
Wees terughoudend in het afscheid nemen van eigen personeel, mede om een kritische klant te kunnen blijven.
Ga niet aan de slag voordat alle contracten en onderliggende documenten getekend zijn.
top pagina mede mogelijk gemaakt door: indexColofon (behorend bij de drukwerkversie)

Dit is een publicatie van:
Agentschap NL, NL Energie en Klimaat

Publicatie/nr. 2FLOK1202 / mei 2012
Klik voor een digitale kopie van de drukwerkversie op nevenstaande foto.


OPGELET:
AGENTSCHAP NL is inmiddels opgegaan in
RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland


De divisie NL Energie en Klimaat versterkt de samenleving door te werken aan de energie- en klimaatoplossingen van de toekomst.

Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten.
De meest recente versie van deze publicatie is digitaal beschikbaar via bovenstaand kader.


top pagina mede mogelijk gemaakt door: indexColofon (behorend bij deze internetversie)
Vertaling van drukwerkversie naar .html door leo@hooijmans-noordwijk.nl ten behoeve van kennisplatform 'facilitaire informatie-online'.
Conform CCO (Creative Commons zero verklaring) van de Rijksoverheid.
In verband met auteursrechten van de foto's uit het drukwerk zijn voor de netwerkversie foto's gemaakt en bewerkt door leo@hooijmans-noordwijk.nl.

top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnline


 

deze informatie wordt u aangeboden door agentschap nl
RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
vh AgentschapNL
advies, kennis of hulp bij duurzame en innovatieve projecten


voor webinformatie klik op plaatje......


(0903-01)

dit vakartikel is mede mogelijk gemaakt door
cleanedge-lighting - leds kill the virus!
speciale ledlampen beschermen u 24/7 tegen virussen en bacteriën.
steriliseren binnen 120 minuten 99,16% het covid-19 virus!


een ipresenstatie komt binnenkort op deze plek.............

cleanedge-lighting - leds kill the virus!
speciale ledlampen beschermen u 24/7 tegen virussen en bacteriën.
steriliseren binnen 120 minuten 99,16% het covid-19 virus!

voor webinformatie klik op logo....


(2012-01)

top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Bezoekers keken naar de volgende links in ons kennisplatform:

facilitaire
informatie online
visie duurzame mobiliteit 2016-2050


door leohooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online
aan het gas? liever niet meer!

door leohooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online
heel bijzondere gebouwen
in deze sub-'rubriek' vind u gebouwen, die zeer de moeite waard zijn om voortdurend opgemerkt te blijven! om historische, architectonische, milieuvriendelijk en vooral mensvriendelijke redenen.
deze gebouwen staan bij elkaar. klik op het plaatje links....
'opgeruimd staat netjes' versie 22
ex(it) cv en gasaansluiting!

door leo hooijman, mede mogelijk door bureau galileo
visie duurzame brandstoffenmix

door het ministerie van infrastructuur en milieu
mede mogelijk gemaakt door de facilitaire vakbeurs online
elk kantoor kan energie besparen


uit facilitair! - magazine van facilicom services group
mede mogelijk gemaakt door de facilitaire vakbeurs online
elektrische mobiliteit in 2020
volop kansen voor nederland
door ernst & young
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders onlinefacilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 29 juni 2012
het laatst gewijzigd op 14-12-2020

voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)