services, catering & schoonmaakdit artikel wordt mede mogelijk gemaakt door

facilitaire vakbeurs online
nog nooit was sponsoring zó doelgericht en zó lang houdbaar!
365 dagen per jaar/24 uur per dag.


voor ipresentatie klik op plaatje.....
facilitaire vakbeurs online
nog nooit was adverteren zó doelgericht en zó lang houdbaar!
365 dagen per jaar/24 uur per dag.


voor webinformatie klik op plaatje.....
voor het artikel klik op onderstaand plaatje

opruimen van spaarlampen en kwik!


door leo hooijmans met dank aan radar en rivm
mede mogelijk gemaakt door dé facilitaire vakbeurs onlineservices, catering & schoonmaakKwik in het binnenmilieu en gezondheid


deze informatie wordt u aangeboden door leo hooijmans, lid van fmn
mede mogelijk gemaakt door de facilitaire vakbeurs online

Groene energie? Besparing? (foto dreamstime)


De donkere kanten van de spaarlamp

Inhoud
Voorwoord
Introductie van de Radar website
Rapport RIVM
Kwik in het binnenmilieu
Procedure voor het veilig opruimen van gebroken spaarlampen
Procedure voor het veilig opruimen van kwik
Rapport RIVM in PDF
Uitzending gemist van Radar 22 oktober 2012
Colofon
Waar kijken bezoekers nog meer naar:top pagina mede mogelijk gemaakt door: index


Voorwoord
Op 22 oktober 2012 was er even paniek op TV.
In het programma Radar werd opgemerkt dat de gloeilampen niet meer worden verkocht. Maar...... zijn de spaarlampen wel zo veilig.
Hier een verslag, opgenomen van de Radar-website, van het in het verslag genoemde RIVM-rapport en een koppeling naar Uitzending gemist.
Leo Hooijmans, Noordwijk 23 oktober 2012.Introductie van de Tros Radar website

Sinds 1 september 2012 is de verkoop van gloeilampen verboden.
Winkels mogen hun voorraad nog opmaken, maar daarna mogen er alleen nog spaarlampen worden verkocht. Iedereen aan de spaarlamp: beter voor het milieu en goedkoper. Maar is dat wel zo? Besparen we echt zoveel energie?

LeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnlineHoezo??
Hoogleraar Elektrische Storingen Frank Leferink, van de Universiteit Twente onderzocht het stroomverbruik van spaarlampen. Volgens hem zijn de lampen niet zo zuinig als ze lijken. Voor een spaarlamp van 11 Watt is 27 voltampère nodig om die lamp te voeden en dat is meer dan de lamp levert aan licht.
Een gloeilamp van 40 Watt vraagt 40 voltampère. Dit is net zoveel als de lamp levert.  Normale netspanning ziet eruit als een mooie golf, wat het geval is bij een gewone gloeilamp. Een spaarlamp schakelt echter aan met een piek, een piekstroom die moet worden opgewekt. Die piek zorgt ervoor dat de spaarlamp niet zo zuinig is.

De spaarlamp is dus niet zo zuinig als het lijkt, maar die piekstroom heeft nog een ander nadeel. Door veel zuinige lampen te gebruiken worden er veel pieken opgewekt in het stroomnet. Hierdoor “vervuilt” het net, met het gevolg dat andere apparaten gestoord worden. Uit recent onderzoek naar noodstroomaggregaten van ziekenhuizen blijkt dat de aggregaten veel moeite hebben de piekstroom te leveren en werkt het noodstroomaggregaat niet meer. In de afgelopen 2 jaar is dat bij maar liefst 20 ziekenhuizen het geval geweest.

Kwik
Spaarlampen vervuilen dus het elektriciteitsnet en dat is niet zonder gevaren, maar er is nog een ander probleem. Spaarlampen bevatten elektronica en een kleine hoeveelheid kwik. Ook al is de hoeveelheid kwik klein, deze is niet ongevaarlijk.
In Duitsland is er in opdracht van het Umweltbundesamt, (het Duitse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoek gedaan naar het gehalte kwik dat vrijkomt als een spaarlamp breekt. Professor Tunga Salthammer heeft proeven gedaan in een ruimte met onder andere laminaat en met vloerbedekking. Hieruit blijkt dat vooral bij het breken van een lamp op een laminaatvloer de concentratie kwik in de ruimte flink stijgt.
Er mag in een ruimte maximaal 300 nanogram kwik aanwezig zijn over lange tijd. Wanneer een spaarlamp breekt, wordt er 10.000 nanogram gemeten, wat dus maar liefst 33 keer te veel is. Als de ruimte niet wordt geventileerd blijft het kwikniveau dagenlang boven het Duitse ijkpunt van 300 nanogram. Dit ijkpunt geldt overigens in heel Europa als richtlijn. Professor Salthammer zegt dan ook dat je kinderen nooit met spaarlampen moet laten spelen, omdat het kan verkeerd aflopen als een lamp breekt.

Uit ons testpanel blijkt dit een reëel gevaar. Uit onze enquête blijkt dat er bij 16,6% van de 60.000 ondervraagden weleens een spaarlamp breekt. Het is erg belangrijk dat er juist gehandeld wordt bij het breken van een spaarlamp. Kinderen moeten de ruimte verlaten, de ruimte moet geventileerd worden en de scherven moeten met handschoenen aan opgeruimd worden. Dat weet bijna niemand in Nederland. Uit de enquête blijkt tevens dat 80% van onze testpanelleden niet weet hoe ze moeten handelen als een lamp breekt.

Onwetendheid
Ook de instanties die zouden moeten weten wat te doen als een spaarlamp breekt, hebben geen idee. De GGD, Consument en Veiligheid en zelfs het RIVM (de instantie die de aanbevelingen nota bene zelf heeft geschreven), weten niet dat deze aanbevelingen bestaan.
Alleen Milieucentraal raadt ons aan om na het breken van een lamp de ruimte te ventileren, maar geen van de instanties lijkt zich bewust van de gevaren van een kapotte spaarlamp.
U nu wel, u bent gewaarschuwd door Tros Radar 22 oktober 2012.
top pagina mede mogelijk gemaakt door: index


Rapport RIVM
Het RIVM heeft richtlijnen gemaakt over hoe te handelen bij een gebroken spaarlamp. U kunt het volledige rapport ophalen via een link onderaan deze tekst. Hieronder staat een samenvatting vanuit het rapport en enkele richtlijnen voor u ter informatie.

Rapport in het kort (609300021)

GGD-richtlijn medische milieukunde
Kwik in het binnenmilieu en gezondheid

Het RIVM heeft, in opdracht van het ministerie van VWS, met de GGD’en de richtlijn ‘Kwik in het binnenmilieu en gezondheid’ ontwikkeld. Hoewel de verkoop van de meeste kwikhoudende producten is verboden, blijven kwikincidenten mogelijk als oude, kwikhoudende, producten breken en daarbij vloeibare kwik vrijkomt. Hierdoor hebben GGD-medewerkers medische milieukunde behoefte aan informatie over de blootstellingsbepaling, de gezondheidskundige advieswaarden en de opruimprocedure na kwikincidenten.

Kwikzilver, zoals vloeibaar kwik ook wel wordt genoemd, heeft meer negatieve effecten op de gezondheid dan de meeste mensen vermoeden en is daardoor een onderschat probleem. Langdurige blootstelling aan lage concentraties kwikdamp kan leiden tot ernstige gezondheidseffecten. Mensen kunnen gedurende langere tijd aan kwikdamp blootgesteld worden als kwik binnenshuis achterblijft na breuk van een kwikhoudend product. Een kleine hoeveelheid kwik kan gemakkelijk achterblijven in de vloerbedekking of in een kier, hoewel het lijkt alsof alles is verwijderd.
Het doel van deze richtlijn is GGD-medewerkers achtergrondinformatie te geven en een handvat te bieden bij het beoordelen van kwikincidenten. De richtlijn geeft de benodigde informatie voor een zorgvuldige risicoanalyse en geeft adviezen over te nemen maatregelen. Een stappenplan is ontwikkeld als hulpmiddel bij de behandeling van een kwikincident. Tevens worden de
mogelijkheden besproken om kwikincidenten in het binnenmilieu te voorkomen door bijvoorbeeld voorlichting te geven of door het inwisselen van thermometers aan te bieden. In de bijlagen staan voorbeeldteksten voor
voorlichtingsdoeleinden.

Samenvatting

Het bekende kwikzilver, zoals vloeibaar kwik ook wel wordt genoemd, heeft meer negatieve effecten op de gezondheid dan de meeste mensen vermoeden. Kwik kan in huishoudens voorkomen in kwikthermometers, kwikbarometers en thermostaten. Tevens zijn er ook kleine hoeveelheden kwik aanwezig in energiezuinige lampen zoals tl-lampen en spaarlampen. Ondanks dat de verkoop van de meeste kwikhoudende producten is verboden, blijven kwikincidenten mogelijk door het breken van oude, kwikhoudende producten en het vrijkomen van het vloeibare kwik. Hierdoor ontstaat bij de GGD’en de behoefte aan informatie over de blootstellingsbepaling, de gezondheidskundige advieswaarden en de opruimprocedure na kwikincidenten. Daarom heeft het RIVM, in opdracht van het ministerie van VWS, met de GGD’en de richtlijn ‘Kwik in het binnenmilieu en gezondheid’ ontwikkeld.

Het doel van deze richtlijn is om GGD-medewerkers achtergrondinformatie te geven en een handvat te bieden bij het beoordelen van kwikincidenten. De richtlijn geeft de benodigde informatie voor een zorgvuldige risicoanalyse en advisering over te nemen maatregelen. Er is een stappenplan ontwikkeld als hulpmiddel bij de behandeling van een kwikincident. Tevens worden de mogelijkheden besproken om kwikincidenten in het binnenmilieu te voorkomen door bijvoorbeeld voorlichting te geven of door het inwisselen van thermometers aan te bieden. In de bijlagen staan voorbeeldteksten voor voorlichtingsdoeleinden.

Langdurige blootstelling aan lage concentraties kwikdamp kan aanleiding geven tot ernstige gezondheidseffecten. Blootstelling kan ontstaan als na de breuk van een kwikhoudend product binnenshuis kwik achterblijft door niet of onvoldoende opruimen. Bij het opruimen lijkt alles verwijderd maar een kleine hoeveelheid kwik kan gemakkelijk achterblijven in vloerbedekking of in een kier. Het kan nog langdurig uitdampen en zorgen voor verhoogde kwikconcentraties in een woning. Omdat veel mensen de gevaren van kwik niet kennen is het een onderschat probleem met gezondheidsrisico’s tot gevolg. Veel symptomen van een chronische kwikvergiftiging zijn aspecifiek: hierbij gaat het om veelvoorkomende klachten. Hierdoor is het mogelijk dat gevallen van lichte kwikvergiftiging niet opgemerkt worden. Voor deze richtlijn zijn gezondheidskundige advieswaarden afgeleid voor verschillende blootstellingsduur (24-uur en een week) om gemeten luchtconcentraties te kunnen interpreteren en het gezondheidsrisico in te kunnen schatten.

In deze richtlijn wordt ingegaan op een reactieve aanpak van kwikincidenten bij meldingen bij de GGD. Een stapsgewijs overzicht van de aandachtspunten die van belang zijn voor de behandeling van meldingen van kwikincidenten wordt gegeven. Verder wordt besproken hoe bij een kwikincident telefonisch een risicobeoordeling kan worden uitgevoerd en een opruimadvies kan worden gegeven. Mochten er bij de GGD-medewerker twijfels bestaan over de situatie ter plaatse of mocht de indruk bestaan dat de melder de adviezen niet begrijpt of niet kan uitvoeren, dan kan het raadzaam zijn om direct een huisbezoek uit te voeren. In de bijlagen wordt per type kwikincident een specifiek opruimadvies gegeven.

Er zijn bijzondere omstandigheden, zoals de melding van gezondheidsklachten die passen bij een kwikvergiftiging, waarbij nader onderzoek met behulp van biomonitoring een aanvullende waarde kan hebben.

Vanwege het mogelijk grote gezondheidsrisico bij kwikincidenten in het binnenmilieu is preventie van groot belang. De beste preventie is het verwijderen van kwikhoudende toepassingen uit woningen, scholen, kinderopvangverblijven, enzovoorts. Voor verschillende toepassingen, zoals thermometers en bloeddrukmeters, is dat mogelijk omdat hiervoor ook vervanging mogelijk is. Ten behoeve van preventie zijn voorbeeldbrieven opgenomen voor zorginstellingen, scholen en instellingen voor kinderopvang.


top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Uit Bijlage 2:

Procedure voor het veilig opruimen van gebroken spaarlampen of fluorescentielampen

Directe acties:

  DOEN
  Zorg er voor dat er niet door het gebroken materiaal wordt gelopen, hiermee voorkomt u dat het materiaal wordt verspreid.
  Laat kinderen, zwangeren en dieren de ruimte verlaten.
  Open ramen en buitendeuren, maar sluit deuren naar andere ruimtes.
  Zet de verwarming en airco uit.
  Verlaat de ruimte en wacht 15 minuten voordat u teruggaat om op te ruimen. De kwikconcentraties zullen door het ventileren lager worden.
  Indien u vermoedt dat u door het gebroken materiaal bent gelopen, doe dan uw schoenen uit, verpak ze in een plastic zak en zet deze buiten.
  NIET DOEN
  Gebruik geen stofzuiger. De sterke luchtstroom en opwarming daarin zal zorgen dat het kwik sneller verdampt waardoor de blootstelling wordt vergroot en ook andere ruimten besmet kunnen raken.
Een uitzondering is het gebruik van een stofzuiger om een vast vloerkleed schoon te krijgen (zie instructies opruimen bij zachte ondergrond zoals tapijt of vloerkleed).
Heeft u de stofzuiger (toch) gebruikt, zet de stofzuiger dan buiten, verwijder direct de stofzak, doe hem in een plastic zak en voer deze af als chemisch afval. De stofzuiger kan na 15 minuten aan hebben gestaan weer naar binnen en weer worden gebruikt.
  Gebruik geen bezem of stoffer en blik.
  Was verontreinigde kleding of ander materiaal, zoals knuffelbeesten, dat in contact is geweest met resten van de lamp nooit in een wasmachine. Hierdoor raken de wasmachine en het afvalwater verontreinigd met kwik. Met ‘in contact geweest’ wordt bedoeld contact met al het
materiaal waarvan een spaarlamp is vervaardigd zoals glas, metaal en poeder dat direct op kleding is terechtgekomen. Stop de verontreinigde kleding in een plastic zak en voer deze af als chemisch afval.Materiaal dat nodig is om gebroken spaarlampen/fluorescentie lampen op te ruimen

  Afwasbak
  Brede tape of plakband
  Rubberen handschoenen
  WC-papier/keukenrol
  Plastic (vuilnis) zakken
  Glazen pot met metalen dekselOpruimmethode gebroken fluorescentielampen en spaarlampen

  Voordat u gaat opruimen
  Loop niet door het gebroken materiaal. Hiermee wordt voorkomen dat de verontreiniging verder wordt verspreid.
  Haal kinderen, zwangeren en dieren uit de kamer.
  Zet de verwarming of airco uit.
  Open ramen en buitendeuren, maar sluit deuren naar andere ruimtes.
  Verlaat de ruimte en wacht 15 minuten om terug te gaan voor het opruimen. De hoeveelheid kwik in de lucht zal hierdoor lager worden.
  Gebruik rubberen handschoenen voor het opruimen van de gebroken lamp.
  Doe plastic hoesjes of plastic zakken om uw schoenen.
  Gebruik voor het verzamelen van glas, poeder, delen van de gebroken lamp en het opruimmateriaal een glazen pot met een metalen deksel.
  Leg een plastic zak op een schoon gedeelte nabij de gebroken lamp op de grond. Plaats hierop een afwasbak met daarin een glazen pot met metalen deksel.


Opruimmethodiek is afhankelijk van de ondergrond

De wijze waarop een gebroken lamp moet worden opgeruimd is afhankelijk van het type ondergrond: zacht of hard. Hieronder worden twee opruimmethoden beschreven:

  opruimen van een gebroken lamp op een zachte ondergrond zoals tapijt of vloerkleed;
  opruimen van een gebroken lamp op een harde ondergrond zoals parket, laminaat of stenen vloer.Opruimen van een gebroken lamp op een zachte ondergrond zoals tapijt of vloerkleed.

  Werk van buiten naar binnen toe. Raap de stukjes glas van de spaarlamp voorzichtig op en stop deze in een glazen pot.
  Gebruik brede tape of plakband om de kleine stukjes glas en het poeder op te ruimen. Stop dit eveneens in de glazen pot.
  Gebruik liever geen stofzuiger, tenzij het de enige manier is om een vaste vloerbedekking schoon te krijgen. Indien stofzuigen gewenst is:
  -- Het zichtbare materiaal met de hand oprapen en in de glazen pot stoppen.
  -- Binnendeuren dicht doen en ramen en buitendeuren openzetten tijdens en minimaal 15 minuten na het stofzuigen.
  -- Zet de stofzuiger in de buitenlucht en verwijder de stofzak. Doe de stofzak in een plastic zak en zet deze buitenshuis. De stofzuiger kan na 15 minuten aan hebben gestaan weer naar binnen en weer worden gebruikt.
  -- Ventileer de ruimte goed tijdens de eerstvolgende keren dat u weer gaat stofzuigen
  Stop de glazen pot in een plastic zak, plak de plastic zak dicht met tape en plaats deze buitenshuis.
  Was de handen na het opruimen grondig.Opruimen van een gebroken lamp op harde ondergrond zoals parket, laminaat of stenen vloer.

  Werk van buiten naar binnen toe. Raap de stukjes glas van de spaarlamp voorzichtig op en stop deze in de glazen pot.
  Gebruik brede tape of plakband om de kleine stukjes glas en het poeder op te ruimen. Stop dit eveneens in de glazen pot.
  Veeg of dep de verontreinigde oppervlakte schoon met behulp van een nat wegwerpdoekje en stop dit ook in de glazen pot.
  Gebruik geen borstel, stoffer en blik of stofzuiger.
  Stop de glazen pot in een plastic zak, plak de plastic zak dicht met tape en plaatst deze buitenshuis.
  Was de handen na het opruimen grondig.
  Ventileer de ruimte enkele uren.Nadat er is schoongemaakt

Opruimen of reinigen van besmette kleding, linnengoed en schoenen

  Indien kleding, linnengoed of andere zachte stoffen direct in contact zijn geweest met het gebroken glas of poeder van de lamp, dan moeten deze weggegooid worden. Deze verontreinigde materialen mogen niet gewassen worden in een wasmachine. Deze verontreinigde materialen mogen ook niet worden aangeboden voor chemische reiniging.
Verzamel het verontreinigde materiaal, stop het in een plastic zak en sluit deze af. Plaats de plastic zak buitenshuis.
  Kleding (die gedragen is tijdens het opruimen van de gebroken lamp), linnengoed of andere zachte stoffen die niet in direct contact zijn geweest met het gebroken glas of poeder van de lamp, mogen wel worden gewassen in een wasmachine.
  Schoenen die vervuild zijn en niet weggegooid kunnen worden: maak de zolen zeer grondig schoon met een vochtige doek. Deze doek gaat ook in een plastic zak en wordt buitenshuis geplaatst.Afvoeren van afval

  Voer de plastic zak(ken) met verontreinigd materiaal af als chemisch afval (het gemeentelijk afvaldepot).top pagina mede mogelijk gemaakt door: indexUit Bijlage 3

Procedure voor het veilig opruimen van gemorst kwik

Directe acties:

  GOED
  Zorg er voor dat er niet door het gemorste kwik wordt gelopen.
  Laat kinderen, zwangeren en dieren de ruimte waar het kwik is gemorst verlaten.
  Open ramen en buitendeuren, maar sluit deuren naar andere ruimtes.
  Zet de verwarming en airco uit.
  Probeer het gemorste kwik in te dammen met oude lappen om verspreiding te voorkomen.
  Indien u vermoedt dat u door het gebroken materiaal bent gelopen, doe dan uw schoenen uit, verpak ze in een plastic zak en zet deze buiten
(voorkomen van secundaire besmetting).
  Raadpleeg in alle gevallen uw GGD(-website) voordat u het gebroken materiaal gaat opruimen.
  Als er apparaten breken die veel kwik bevatten (zoals barometers), neem dan contact op met uw GGD en laat professioneel reinigen.
  FOUT
  Gebruik geen stofzuiger. De sterke luchtstroom en opwarming daarin zal zorgen dat het kwik sneller verdampt waardoor de blootstelling wordt vergroot en ook andere ruimten besmet kunnen raken. Heeft u de stofzuiger toch gebruikt, doe hem dan in een plastic zak en voer hem af als chemisch afval.
  Gebruik geen bezem of stoffer en blik, want hierdoor zal het kwik in kleinere kwikdruppels breken.
  Spoel kwik nooit door de afvoer weg.
  Was verontreinigde kleding of ander materiaal, zoals knuffels, dat in contact is geweest met kwik niet zelf en ook niet in een wasmachine en ook niet op een andere manier. Hierdoor raken de wasmachine en het afvalwater verontreinigd met kwik. Met ‘in contact geweest’ wordt bedoeld dat het kwik direct op kleding is terechtgekomen. Bijvoorbeeld: een thermometer breekt en delen van deze thermometer of vloeibaar kwik komen in contact met de kleding.Materiaal dat nodig is om kwik op te ruimen

  Rubber ruitenwisser
  Afwasbak
  Breed tape
  Zaklantaarn
  Mes
  Rubberen handschoenen
  Zwavelpoeder (optioneel)*
  WC-papier/keukenrol
  Plastic (vuilnis) zakken
  Scheergel/schuim
  Glazen pot met metalen deksel
  Kwast
  Oogdruppelaar

* Aan het toepassen van zwavelbloem zijn nadelen verbonden die meestal niet opwegen tegen de voordelen. Zwavelbloem is niet vrij verkrijgbaar en soms alleen op recept bij apotheken. Echter, niet alle apotheken hebben het op voorraad. Vooral omdat de toepassing van zwavelbloem slechts tijdelijk een oplossing biedt, wordt dit als weinig zinvol aangemerkt. Het heeft de voorkeur om het kwik zo snel mogelijk op te ruimen.


Opruimmethodiek kleine hoeveelheden kwik

  Voordat u gaat opruimen
  Laat iedereen (mens en dier) de ruimte verlaten en zorg er voor dat er niet door het metallisch kwik wordt gelopen. Hierdoor kan de verontreiniging zich namelijk verder verspreiden.
  Sluit binnendeuren en zet indien mogelijk een raam en/of buitendeur open voor natuurlijke ventilatie.
  Zet de verwarming of airco uit.
  Laat kinderen en zwangeren niet meehelpen bij het opruimen van het kwik.
  Voordat het gemorste kwik opgeruimd kan worden, verwijder alle sieraden die in contact kunnen komen met kwik en trek oude schoenen en kleding aan die weggegooid mogen worden of doe plastic hoesjes of plastic zakken om uw schoenen.
  Trek rubberen handschoenen aan.
  Leg een plastic zak naast de met kwik verontreinigde oppervlakte en plaats hierop de afwasbak met daarin de glazen pot met een metalen deksel.Opruimmethodiek is afhankelijk van de ondergrond

De wijze waarop het kwik moet worden opgeruimd is afhankelijk van de ondergrond. Kwik dat is gemorst op een tapijt moet anders worden opgeruimd dan kwik dat op een harde ondergrond is gemorst. Hieronder worden de volgende opruimmethoden beschreven:

  kwik gemorst op tapijt;
  kwik gemorst op harde ondergrond;
  kwik gemorst op laminaatvloer.

  Kwik gemorst op harde ondergrond
  Raap het gebroken materiaal voorzichtig op en leg het op het papier, vouw het papier om en stop dit in de glazen pot.
  Werk van buiten naar binnen toe, veeg met beleid kleine kwikdruppels met een speelkaart of rubberen ruitenwisser voorzichtig naar elkaar toe (doe dit met beleid omdat anders kwikdruppels zich kunnen verspreiden) zodat er grote kwikdruppels ontstaan. Zorg ervoor dat er niet door de omgeving wordt gelopen.
  Gebruik een tweede speelkaart om kwikdruppels op te vegen en in de glazen pot te stoppen. De kwikdruppels kunnen ook worden opgezogen met een oogdruppelaar.
  Gebruik een zaklantaarn om kleine kwikdruppels te vinden. Het licht zal op de gladde en glimmende kwikdruppels weerkaatsen waardoor je deze gemakkelijker kunt zien.
  Gebruik plakband om deze kleine druppels op te ruimen. Plak het plakband over de kwikdruppel, druk het plakband aan en trek het voorzichtig weer los, vouw het tot een propje samen en stop dit in de glazen pot.
Een andere manier om kleine druppels kwik op te ruimen is door middel van scheerschuim en een kwast. Maak de kwast plakkerig met een klein beetje scheerschuim. Door middel van deppen en zeer zacht vegen plakken de kleine kwikdruppels aan de kwast. Veeg de kwast af aan een vochtig stuk keukenrol.
  Let op dat het kwik niet onder een plint of in een kier terechtkomt.
  Let extra op het schoonmaken onder poten van tafels, stoelen en kasten.

  Kwik gemorst op tapijt
  Raap het gebroken materiaal voorzichtig op en leg het op het papier, vouw het papier om en stop dit in de glazen pot.
  Gebruik een scherp mes om het verontreinigde gedeelte van het tapijt weg te snijden. Kwik heeft een hoge dichtheid en een lage viscositeit waardoor kwikdruppels gemakkelijk door het tapijt heen zakken. Hierdoor wordt het zeer moeilijk om het kwik goed te verwijderen.
  Plaats het verwijderde gedeelte tapijt en al het materiaal dat in contact is gekomen met het kwik in een plastic zak, plak deze dicht en zet de zak direct buitenshuis.
  Controleer de ondergrond zoals beschreven staat in de opruimmethodiek harde ondergrond.

  Kwik gemorst op laminaatvloer
  Nadat alle zichtbare kwikresten zijn opgeruimd zoals beschreven staat in de opruimmethodiek harde ondergronden, worden de laminaatdelen waarop kwik heeft gelegen uitgelicht. De laminaatdelen (waaronder de messing en groef ) en de ondervloer moeten eveneens volgens deze procedure worden gereinigd. Vervolgens kunnen de laminaatdelen weer worden teruggeplaatst.
  Controleer de vloer zoals beschreven staat in de opruimmethodiek voor harde ondergrond.

  Nadat er is schoongemaakt
  Stop al het materiaal dat in aanraking is geweest met het kwik, zoals schoenen, kleding, afwasbak en glazen pot in een plastic zak. Plak de plastic zak dicht met tape en plaats deze buitenshuis.
  Was de handen grondig nadat je klaar bent met opruimen.
  Ventileer de ruimte minimaal 2 dagen extra goed met buitenlucht en zo mogelijk langer.
  Neem contact op met uw GGD om te informeren of een meting nodig is.

  Afvoeren van afval
  Voer de plastic zak(ken) met verontreinigd materiaal af als chemisch afval (het gemeentelijk afvaldepot).top pagina mede mogelijk gemaakt door: index


Bovenstaande tekst komt gedeeltelijk uit een rapport van het RIVM.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
www.rivm.nl
U kunt het rapport (609300021, april 2011) met alle informatie over auteurs,
verwijzingen, informatie-bronnen en geraadpleegde deskundigen ophalen in PDF (Portable Document Format) door op de omslag van het rapport te klikken.

De uitzending van Radar 22 oktober 2012 kunt u terugzien (13 min).
klik hier.....


Colofon

Bovenstaand artikel is gemaakt voor 'facilitaire informatie online'.
Bewerking van pdf naar html door leo@hooijmans-noordwijk.nl.
Zie verder 'voorwoord' bovenaan de tekst.


top pagina mede mogelijk gemaakt door: index
DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnlinedeze informatie wordt u aangeboden door leo hooijmans, lid van fmn
mede mogelijk gemaakt door de facilitaire vakbeurs online

facilitaire vakbeurs online
nog nooit was sponsoring zó doelgericht en zó lang houdbaar!
365 dagen per jaar/24 uur per dag.


voor ipresentatie klik op plaatje.....
facilitaire vakbeurs online
nog nooit was adverteren zó doelgericht en zó lang houdbaar!
365 dagen per jaar/24 uur per dag.


voor webinformatie klik op plaatje.....top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Bezoekers keken naar de volgende links in ons kennisplatform:

facilitaire
informatie online
visie duurzame mobiliteit 2016-2050


door leohooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online
aan het gas? liever niet meer!

door leohooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online
heel bijzondere gebouwen
in deze sub-'rubriek' vind u gebouwen, die zeer de moeite waard zijn om voortdurend opgemerkt te blijven! om historische, architectonische, milieuvriendelijk en vooral mensvriendelijke redenen.
deze gebouwen staan bij elkaar. klik op het plaatje links....
'opgeruimd staat netjes' versie 22
ex(it) cv en gasaansluiting!

door leo hooijman, mede mogelijk door bureau galileo
visie duurzame brandstoffenmix

door het ministerie van infrastructuur en milieu
mede mogelijk gemaakt door de facilitaire vakbeurs online
elk kantoor kan energie besparen


uit facilitair! - magazine van facilicom services group
mede mogelijk gemaakt door de facilitaire vakbeurs online
elektrische mobiliteit in 2020
volop kansen voor nederland
door ernst & young
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online


Tags/labels: milieu adviseur, milieuadviseur, omgevingsmanagement, milieumanagement, milieuservice vloeistofdichte vloer, brl richtlijn, brandstoftank, activiteitenbesluit, audit/expertise iso14001, gevaarlijke stoffen, afvalstoffen, pgs voorzieningen, adr aanduidingen, ghs markeringen, UN-keur verpakking, calimiteiten, spills, spillkits, kwikdamp, kwik opruimen, kwikopruimen.eu, kwikdampmeting, kwikbarometer, thermometer, bloeddrukmeter, thermostaat, spaarlamp, gebroken, tl-buis, oude olietanks reinigen,(aktie tankslag en boot), bodemsanering, oprit reinigen, opslag pgs15, .

Opruimdienst leverbaar in het Nederlands taalgebied van boven Groningen tot onder Kortrijk (B) en voorbij Enschede tot en met Noord- en Zuid-Holland. En de regio's Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Alphen aan den Rijn, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Middelburg, Breda, Tilburg, Eindhoven, Maastricht, Nijmegen, Arnhem, Enschede, Zwolle, Assen, Leeuwarden, Groningen.


facilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 23 oktober 2012
het laatst gewijzigd op 3-03-2020

voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)