«« services, catering & schoonmaak


Blijvend van waarde


mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders onlineVeneca, OSB & de Nederlandse Veiligheidsbranche gaan ervoor.

Bidbook 2011 facilitaire dienstverlening
LeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnlineHoezo??
Voorwoord

Index
Facilitaire dienstverlening: een factor van betekenis
Bedreigingen voor de facilitaire dienstverlening
FD Bid 2011: Blijvend van Waarde
Bijlage

De facilitaire dienstverlening vervult in Nederland een belangrijke rol
Colofon


Voorwoord:
Op 26 oktober 2011 presenteerden de brancheorganisaties OSB (schoonmaak) Veneca (catering) en de Nederlandse Veiligheidsbranche (beveiliging) het Bidbook* 'Blijvend van Waarde'. De branches luiden daarin de noodklok over de aanhoudende neerwaartse prijsspiraal bij overheids-aanbestedingen. De aanhoudende prijsdruk leidt tot een grote druk op de kwaliteit van werk, een lagere investering in opleiden en een toenemende werkdruk.
In het Bidbook worden handreikingen gedaan welke stappen de brancheorganisaties -samen met de overheid- willen zetten om de dienstverlening op peil te houden.
Het Bidbook werd aangeboden aan Minister Kamp van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij de overhandiging waren de voorzitters, de heer Simons (OSB), de heer Rijnierse (Veneca) en mevrouw Griffith (de Nederlandse Veiligheidsbranche) aanwezig.

Het Bidbook is nu overal in het Nederlandstalig gebied leesbaar van Appelscha tot Kortrijk en van Enschedé tot aan de Noordzeekust.
Leo Hooijmans, Noordwijk, 26 oktober 2011.

* Bidbook:
initerm.org: een schriftelijk overzicht van ....
mijnwoordenboek: prospectus
ondernemingsbeurs.nl: informatiememorandum

[naar top] - [naar index]


De facilitaire dienstverlening vervult in Nederland een belangrijke rol

Inleiding
De facilitaire dienstverlening vervult in Nederland een belangrijke rol. Catering, beveiliging en schoonmaken zijn de smeerolie van onze economie. Op de arbeidsmarkt heeft de branche een voorbeeldfunctie. Mensen die elders moeilijk of niet aan de slag komen krijgen kansen en een opleiding. Maar de facilitaire dienstverlening staat onder druk.
De sterke focus bij opdrachtgevers op korte termijn besparingen bedreigen de lange termijn baten van de facilitaire dienstverlening. Er is een prijzenoorlog ontketend. In een sector die een significante bijdrage levert aan de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen, blijft dit niet zonder gevolgen. De rol van startmotor van de arbeidsmarkt die de facilitaire dienstverlening bekleedt, wordt aangetast. Hierdoor loopt bijvoorbeeld ook het doelgroepenbeleid van de overheid schade op.
De financiële baten van het aanbesteden op de allerlaagste prijs, wegen niet op tegen de maatschappelijke schade die dit veroorzaakt. In de schoonmaaksector leidde dit tot de langdurigste staking in de naoorlogse arbeidsverhoudingen in het land. Bovendien heeft de prijzenslag onmiskenbaar zijn weerslag op de kwaliteit en de werkdruk van het personeel.
Hoewel een verantwoorde groei binnen de sector mogelijk zou moeten zijn, is er in de praktijk sprake van krimp. Dit versterkt het gevoel van urgentie om de problemen snel en voortvarend aan te pakken. De facilitaire dienstverleners willen werken vanuit een gezond economisch model met de daarbij behorende positieve bedrijfseconomische, sociale en maatschappelijke effecten. Nu dit streven onder druk staat is een omslag in het denken en handelen binnen de keten nodig. Dit is een uitdaging die de branche samen met de opdrachtgevers aan dient te gaan. Te beginnen met de grootste opdrachtgever: de overheid. Juist nu de overheid zich geconfronteerd ziet met omvangrijke bezuinigingen die ook de overheidsorganisaties zelf niet ongemoeid zullen laten. Gezamenlijk willen we de weg naar succesvol ondernemerschap terug inslaan. In het FD Bidbook 2011 staan hiervoor de noodzakelijke stappen.

[naar top] - [naar index]Facilitaire dienstverlening: een factor van betekenis

Facilitaire dienstverlening is een economische en maatschappelijke factor van betekenis. Het beheer van gebouwen, zoals onderhoud, schoonmaak, beveiliging en verzorging van de catering vormt een van de bouwstenen van een goed functionerende economie.

De dienstverleners in de branche hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken:

o Het zijn arbeidsintensieve bedrijven met onregelmatige werktijden.
o Er werken veel laagopgeleide medewerkers uit veelal maatschappelijk kwetsbare groepen.
o Men werkt in een verdringingsmarkt met een forse prijsdruk en veel contractwisselingen.
o Opdrachten worden veelvuldig aanbesteed met de prijs als enig onderscheidend criterium.
o De focus op kosten stimuleert de entree van ‘cowboys’ op de markt die de cao negeren.


Facilitaire dienstverleners zijn unieke werkgevers omdat ze een atypische ‘workforce’ hebben. Mensen die moeilijk aan een baan komen, kunnen succesvol aan de slag in de facilitaire branches. Dit maakt de sociaal-economische betekenis van de facilitaire sector van bijzonder belang, zeker voor de overheid.

De facilitaire dienstverlening heeft bewezen een opstap te zijn naar een succesvolle en bevredigende maatschappelijke en economische participatie van mensen uit alle lagen van de bevolking. De sector:

o levert een bijdrage aan de houdbaarheid van de verzorgingsstaat;
o voorkomt door de laagdrempeligheid een structureel tekort aan arbeidskrachten;
o biedt kansen aan vrouwen, ouderen, laaggeletterden, minderheden, herintreders;
o speelt een belangrijke rol bij het terugdringen van de (langdurige) werkloosheid;
o draagt actief bij aan integratie op de werkvloer van minderheidsgroeperingen;
o is voor velen een eerste stap op weg naar zelfstandig ondernemerschap.

De sector houdt de arbeidsmarkt en economie in beweging en biedt het beste alternatief voor (subsidie-)regelingen die gericht zijn op bovenstaande punten.

[naar top] - [naar index]

Bedreigingen voor de facilitaire dienstverlening

Het (succesvol) uitbesteden van facilitaire dienstverlening heeft als ongewenst bijeffect een gebrek aan belangstelling voor medewerkers en de geleverde diensten. Facilitaire dienstverlening is verworden tot een inkoopcategorie. Hierdoor komt de aangetoonde economische en maatschappelijke waarde van de sector in het geding.

De inkoopmacht versterkt dit effect. Bijvoorbeeld het volume van de overheid maakt het mogelijk facilitaire diensten telkens weer tegen een lagere prijs en een kortere contractsduur aan te besteden. Dit bedreigt ten eerste de kwaliteit van de dienstverlening. De werkplek wordt minder schoon, veilig en gezond. Ten tweede wordt het zonder een gezonde facilitaire sector bijzonder moeilijk invulling te geven aan het doelgroepenbeleid ‘moeilijk plaatsbaren’ aan een baan te helpen. Ook investeringen in het opleiden van personeel worden teruggeschroefd.

Voor de schoonmaak- en contractcateringbranche is bovendien in de cao vastgelegd, dat bij contractwisselingen het huidige personeel wordt overgenomen door de nieuwe dienstverlener. Zittend personeel gaat dus mee naar de goedkoopste aanbieder. Om nog iets te verdienen worden arbeidsuren van het personeel verminderd (terwijl de werkdruk stijgt). Het afgelopen jaar heeft duidelijk gemaakt dat het water de medewerkers en de bedrijven in de branche aan de lippen staat. Diverse langdurige stakingen waren landelijk nieuws.

Een ander ongewenst effect van de neerwaartse prijsspiraal is dat meer en meer bedrijven moeite hebben de cao-afspraken na te komen, waardoor ‘cowboys’ vrij spel krijgen. Deze bedrijven ontduiken de cao, veiligheid- en hygiënevoorschriften met alle gevolgen van dien. Gecertificeerde bedrijven waarborgen juist de gewenste kwaliteit en de naleving van cao’s.

[naar top] - [naar index]FD Bid 2011: Blijvend van waarde

Om blijvend van waarde te zijn, zowel bedrijfseconomisch als sociaal-maatschappelijk, stelt de facilitaire dienstverlening voor om samen met de overheid als grootste opdrachtgever de volgende stappen te zetten in 2011:

1. Herstellen persoonlijk contact
Door schaalvergroting, rationalisering en uitbesteding van het inkoopproces zijn opdrachtgevers deels vervreemd van de dienst die ze inkopen. In zeker 30% van de aanbestedingen wordt bijvoorbeeld een intermediair ingehuurd om de aanbesteding van a tot z te regelen. Vraag en aanbod worden zo het vacuŁm ingezogen door eenzijdige focus op kosten. (De intermediair moet immers zijn eigen kosten plus een opslag terugverdienen.) Opdrachtgevers lopen zo de kans op een kwalitatief hoogwaardige en innovatieve dienstverlening mis. Met het frequent inhuren van intermediairs boet de inkoper in aan kennis en ervaring met een bepaalde dienst, en daarmee ook aan betrokkenheid bij de dienstverlener, zijn of haar medewerkers en de kwaliteit van de dienst. Herstel van het persoonlijk contact tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zorgt voor een hogere kwaliteit van de inkoop. De ‘code voor verantwoordelijk marktgedrag’ (initiatief van de schoonmaak- en glazenwasserbranche) onderstreept de huidige tendens van de neerwaartse spiraal die zijn grenzen ook hier lijkt te hebben bereikt.

2. Inhoudelijke ondersteuning inkopers
Wet- en regelgeving, waarvan een groot deel Europees, juridisering van het inkoopproces en een gebrek aan objectieve meetinstrumenten belemmeren een kwalitatief goede aanbesteding. Als gevolg hiervan wordt in veel gevallen het eenduidige criterium van de prijs gehanteerd. De facilitaire dienstverlening werkt daarom aan het transparanter maken van het inkoopproces en het opstellen van kwalitatieve en kwantitatieve meetinstrumenten. Deze inhoudelijke ondersteuning zal de communicatie tussen opdrachtgever en dienstverlener verbeteren. Daarnaast zorgt een duidelijke uitleg van de toepassing van Europese regelgeving voor het niet langer onnodig uitsluiten van het mkb bij aanbestedingen.

3. Contractvoorwaarden nader bekijken
Het komt regelmatig voor dat contractvoorwaarden a priori partijen uitsluiten van het aanbestedingsproces. Wij realiseren ons dat dit op voorhand niet zo bedoeld is door aanbieders, maar het blijkt in de praktijk wel vaak het gevolg van gestelde criteria. Deze knock-out contracten doen opdrachtgever en aanbieder te kort. Een goed functionerende markt is gebaat bij een divers aanbod. Het vooraf uitsluiten van aanbieders laat de markt aan een te beperkt aantal spelers. Dit effect wordt soms versterkt door de zogenaamde referentie-eis en het gebruik van cluster- en raamcontracten. In het regeerakkoord wordt hier aandacht aan besteed: ‘Het mkb verdient meer kansen bij aanbestedingen door de overheid. Cluster- en raamcontracten worden teruggedrongen; de omzeteis gaat omlaag. Als een bedrijf met succes een aanbestedingsprocedure heeft doorstaan, moet de erkenning voor meerdere jaren zijn geregeld.’ In de regeldrukbrief van minister Verhagen wordt deze doelstelling herhaald.
Een andere onmogelijke contractvoorwaarde is die van de onbeperkte aansprakelijkheid. Hiervoor kunnen grote en kleine bedrijven zich simpelweg niet verzekeren. Als de dienstverlener ingaat op deze eis, zet hij de continuïteit van zijn bedrijf op het spel.
De opdrachtgever kan immers een onbeperkte schadeclaim bij opdrachtnemer neerleggen. Een normale eis is een beperking van de aansprakelijkheid tot een bepaald redelijk bedrag, waarbij redelijk een bedrag is dat in een bepaalde verhouding staat tot de totale opdrachtsom.

4. Duur en kwaliteit contracten
Bedrijven in de sector facilitaire dienstverlening gaan failliet als gevolg van de huidige mores op de aanbestedingsmarkt. Begrijpelijk is dat de overheid zuinig en zorgvuldig om gaat met belastinggeld. Maar de winst die bijvoorbeeld de overheid behaalt met het verlagen van de prijs, weegt niet op tegen de maatschappelijke kosten zoals verslechtering van arbeidsomstandigheden en -voorwaarden van medewerkers en een verstoring van de arbeidsmarkt voor ongeschoold personeel en kwetsbare groepen.
Bij contractwisselingen worden werknemers in de contractcatering- en schoonmaakbranche overgenomen door de nieuwe (vaak goedkopere) opdrachtgever. Deze wisseling van ‘baas’ blijkt voor medewerkers een belangrijke werkdrukfactor te zijn. Een factor waarmee rekening gehouden moet worden. Bovendien leiden kort lopende contracten (met een duur van 1-3 jaar) voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer
tot hoge aanbestedingskosten, nog los van de juridische conflicten die regelmatig uit de procedures voortvloeien. Een kortlopend contract belemmert innovaties en investeringen (in personeel bijvoorbeeld).Het nieuwe kabinet en de overheid hebben de sleutel in handen om dit te veranderen door uit te gaan van ‘Fair Trade’ in aanbesteden. Naast duurzame inkoop van producten moet dit zich ook vertalen in eerlijk aanbesteden met oog voor kwaliteit en medewerkers (sociale criteria) en de duur van contracten teneinde innovatie en investeringen mogelijk te maken.

5. Voorkom juridisering Europese aanbestedingen
Europese aanbestedingen voor leveringen en diensten betreffen opdrachten van ten minste 193.000 euro. Een drempel die niet alleen door de facilitaire branches, maar door het totaal georganiseerde bedrijfsleven veel te laag wordt bevonden. Doorgaans zijn het opdrachten waar veel belangen mee gemoeid zijn. De opdrachtgever wil op zeker spelen en aanbiedende partijen doen alle moeite een dergelijke opdracht binnen te halen. Deelname aan de aanbesteding is kostbaar vanwege de tijdrovende procedure en het ambitieniveau van de aanbieders. Regelmatig komt het echter voor dat de bestekken niet volledig adequaat en duidelijk zijn. Vanwege de grote belangen én de hoge procedurekosten, zijn (niet-geselecteerde) aanbieders in dat geval geneigd tot het aangaan van een juridische strijd met de opdrachtgever (in meer dan 50% van de gevallen!). Hetgeen nog meer kosten met zich meebrengt. De facilitaire dienstverleners zouden graag van deze juridisering verlost worden. Geen enkele partij is er bij gebaat. De opdrachtgever wordt alsmaar strenger om nog meer zekerheid in te bouwen. De aanbieder stelt zich steeds harder op, gezien de grote belangen die op het spel staan. Het facilitaire bedrijfsleven wil samen met de rijksoverheid een oplossing zoeken voor deze juridisering, opdat grote aanbestedingsprocedures soepeler verlopen.

6. Code goed opdrachtgeverschap versneld verbreden
Werkgevers, vakbonden, private opdrachtgevers, rijksoverheid en intermediairs hebben gezamenlijk de ‘code verantwoordelijk marktgedrag’ ondertekend. Hierin is vastgesteld hoe een eerlijker concurrentie op basis van een goede prijs- en kwaliteitverhouding in de schoonmaakbranche tot stand kan komen. Ook in deze code krijgt de deskundigheid van inkopers op het gebied van schoonmaak een plaats. Tegelijkertijd ontwikkelt de branche een keurmerk dat een gemeenschappelijk kwaliteitsniveau garandeert. Goed opdrachtgeverschap en goed werkgeverschap zijn twee kanten van dezelfde medaille. Gecertificeerde dienstverleners kunnen publieke en private opdrachtgevers veel meer waarborgen op goed werkgeverschap geven.

7. Sociale criteria aanbesteden – verbreding scope

In een brief aan de Tweede Kamer van 13 april 2010 doet toenmalig minister Donner van het ministerie van SZW een aantal relevante toezeggingen. In 2010 vinden aanbestedingstrajecten plaats voor schoonmaakdiensten bij zeven departementen. Hierbij wordt rekening gehouden met sociale criteria en duurzaamheidcriteria. Een evaluatie hiervan laat zien in hoeverre de sociale en duurzame voornemens zijn gerealiseerd.
De facilitaire dienstverlening stelt voor dit initiatief breder te trekken en catering en beveiliging onderdeel van de scope te maken. Bijvoorbeeld onder de noemer Maatschappelijk Verantwoord Aanbesteden (Diensten) voor de overheid.

8. Regeerakkoord: centrale inkoop
‘Er wordt door de rijksoverheid verder gewerkt aan de vorming van een rijksinspectie en centralisatie van bedrijfsvoering (o.a. ICT, inkoop, huisvesting, auditdiensten, facilitaire diensten) met een adequate aansturing en doorzettingsmacht voor de verantwoordelijke bewindspersoon.’

Een centrale inkoop door de rijksoverheid met een verantwoordelijke bewindspersoon is een prachtige kans om gestalte te geven aan goed opdrachtgeverschap voor de inkoop van alle facilitaire diensten. Wel dient de rijksoverheid te waken voor te grote opdrachten uit oogpunt van bezuinigingen (niet één aanbesteding voor 25 politieregio’s bijvoorbeeld).
Het ontwikkelen van aanbestedingsmodellen per dienst zal voor inkopers en aanbieders de kwaliteit en de samenwerking verder verbeteren. Ook nodigen de facilitaire branches de overheidsinkopers graag uit voor werkbezoeken.

9. Experimenten met re-integratie
Werkgevers in de facilitaire dienstverlening bieden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt graag een kans om in hun bedrijf een loopbaan te starten. OSB, Veneca en de Nederlandse Veiligheidsbranche zien kansen om samen met de overheid initiatieven te ontplooien gericht op de activering van verschillende doelgroepen. Hiermee kan een start worden gemaakt met de daadkrachtige uitvoering van een belangrijk voorstel uit het regeerakkoord: het realiseren van één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, die de Wet werk en bijstand (Wwb), Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) hervormt.

Met dit bidbook nemen OSB, Veneca en de Nederlandse Veiligheids-branche het voortouw om afspraken te maken met de overheid over goed opdrachtgeverschap en goed werkgeverschap in de facilitaire dienstverlening.

[naar top] - [naar index]Bijlage: cijfers, definities en achtergronden

Tabel 1

  Schoonmaak Catering Beveiliging
Geslacht 65% vrouwen
35% mannen
70% vrouwen
30% mannen
22% vrouwen
78% mannen
Leeftijd 12% < 21 jaar
49% 22-40 jaar
39% > 40 jaar
11% 21-30 jaar
21% 30-40 jaar
68% > 40 jaar
15% < 25 jaar
62% 25-45 jaar
23% > 45 jaar
Omvang
dienstverband
20% voltijd
80% deeltijd
67% minder dan 25 uur
21% voltijd
24% 31-39 uur
55% < 30 uur
 Specifieke kenmerken als werkgever

Bedrijfscatering

o De branche is aantrekkelijk voor herintreders
(69% is ouder dan 40 jaar).
o Steeds meer Wajongers en van oorsprong niet-Nederlanders vinden hun weg naar de contractcatering.
o Nederlands spreken en lezen is vereist, maar men kan in de catering van start zonder diploma’s. Vervolgens zijn de opleidingen cateringmedewerker en cateringmanager beschikbaar. Catering is vaak een eerste stap in een loopbaan.


Schoonmaak

o Het betreft werknemers in schoonmaak van bedrijfsgebouwen en
-objecten, gespecialiseerde schoonmaak en mensen in leidinggevende posities.
o Circa 70% is laagopgeleid en ongeveer een kwart van het personeelsbestand is van allochtone afkomst.
o Opleiding: een opleiding is niet nodig. Wel worden vakopleidingen en taalcursussen aangeboden (dit laatste is afgesproken in de cao). Voor meer gespecialiseerde vormen van schoonmaak, zoals gevelreiniging, zijn meer gespecialiseerde opleidingen vereist.Beveiliging

o De beveiligingsbranche vangt veel werknemers op uit andere sectoren. Zoals afgekeurde medewerkers uit de fysiek zware beroepen. Deze krijgen in de beveiliging een tweede kans op een loopbaan.
o In de beveiliging werken ook relatief veel medewerkers van allochtone afkomst.
o De branche vormt de onderkant van de geüniformeerde beroepen (kan een opstap naar een carrière binnen de politie zijn).
o Opleiding: een vakdiploma is vereist. Medewerkers moeten de Nederlandse taal goed beheersen. Het gemiddelde niveau is mbo 2.


Effecten van aanbesteden op bodemprijzen

1. Verlaging van de kwaliteit van dienstverlening
(schoon, veilig en gezond);
2. Verhoging van werkdruk en verlaging van arbeidsvoorwaarden;
3. Verlaging van de contracturen van medewerkers;
4. Geen investeringen in vakopleiding, taalcursus en ondersteuning bij inburgering;
5. Het door ondernemers niet 100% naleven van het contract (omdat dat niet kan voor het afgesproken bedrag);
6. Het niet aannemen van nieuw personeel;
7. Het ontduiken van de cao.

[naar top] - [naar index]De facilitaire dienstverlening vervult in Nederland een belangrijke rol

Meer informatie over het bidbook via veneca@zpg.nl of 018 362 6172

OSB
OSB behartigt de belangen van de schoonmaak- en glazenwasserbranche.
Bij OSB zijn 600 leden aangesloten die samen 80% van de markt realiseren. Zij zijn actief in schoonmaak van gebouwen, gevelbehandeling, glazenwassen, calamiteitenschoonmaak en reiniging in de voedingsmiddelenindustrie. In de branche werken 150.000 mensen, waarvan 120.000 bij OSB-leden.

Veneca
Branchevereniging Veneca heeft als doel door onderlinge samenwerking van de leden de economische en sociale belangen van hun bedrijven en de sector catering als zodanig te behartigen. Alle lidbedrijven zijn landelijk opererende contractcateringorganisaties. De Veneca-leden vertegenwoordigen 90% van de markt en verzorgen samen ruim 2 miljoen maaltijden per dag.

Nederlandse Veiligheidsbranche
De Nederlandse Veiligheidsbranche is de brancheorganisatie van bedrijven die economisch actief zijn in de veiligheidsbranche. Bij de vereniging zijn beveiligingsbedrijven, onderzoeksbureaus en bedrijven in het geld- en waardetransport aangesloten. De leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche vertegenwoordigen ruim 90% van de omzet in de markt. Ook is meer dan 90% van de 31.500 werknemers in dienstbetrekking bij een van haar leden.

[naar top] - [naar index]

Colofon
Redactie: OSB, Veneca, Nederlandse Veiligheidsbranche
Vormgeving: BURO18 communicatie bv
Drukwerk uitvoering op papier: Bergman Mediagroup
Foto's uit Bidbook facilitaire dienstverlening
Deze vertaling van papier naar .html: leo@hooijmans-noordwijk.nl
voor 'facilitaire informatie online'

[naar top] - [naar index]
DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnline
Dit document niet uitprinten, aub. Denk aan het milieu en uw onkosten.
Wilt u het nog een keer lezen maak een bladwijzer (favoriet).
Wilt u het artikel door een ander laten lezen, stuur een link door.OSB - 30 jaar onderscheidend in de schoonmaakbranche

Rompertsebaan 50, 5231 GT Den Bosch
[T] +31 73 648 3850
[E] info@osb.nl, [W] www.osb.nl
voor informatie klik op foto......

(1107-01)
VENECA - Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties

Stephensonweg 14
[T] +31 18 362 6172
[E] veneca@zpg.nl, [W] www.veneca.nl
voor informatie klik op plaatje......

(1110-01)
Nederlandse Veiligheidsbranche

Stephensonweg 14
[T] +31 18 364 6670
[E] info@veiligheidsbranche.nl, [W] www.veiligheidsbranche.nl
voor informatie klik op plaatje......

(1110-01)

mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online

Facilitaire Aanbieders Online


voor zoeken naar producten/diensten en verenigingen
klik op foto....
facilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 26
oktober 2011
het laatst gewijzigd op 29-12-2012

voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)