gebouwkunde, kantoor-
concepten & vastgoed

 

dit artikel wordt mede mogelijk gemaakt door
facilitaire vakbeurs online
nog nooit was sponsoring zó doelgericht en zó lang houdbaar!
365 dagen per jaar/24 uur per dag.

voor ipresentatie klik op foto.....
facilitaire vakbeurs online
nog nooit wat adverteren zó doelgericht en zó lang houdbaar!
365 dagen per jaar/24 uur per dag.

voor webinformatie klik op plaatje.....
(1802-01)

voor het artikel in het Nederlands klik op onderstaand plaatje

systeemmeubilair
toen inrichten nog 'heel gewoon' was

door werner hungenberg
vertaald naar .html door leo hooijmans


gebouwkunde, kantoor-
concepten & vastgoed


Systeemmeubilair


dit artikel is geschreven door werner hungenberg
mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie online

Conventionele meubelen tot in de jaren '60.


Voorwoord:
Ineens lag t'ie vanuit 't archief in m'n handen. De special van KeE (Kantoor en Efficiency) uit mei 1981 (zie link onder aan de bladzijde) met een groot aantal experts uit die tijd. Onder andere ing. Rindert Vellinga (toen PTT ergonoom), Werner Hungenberg (publiceerde toen in Duitse vaktijdschriften zoals Bürotechnik) en ir. Jan Jacobs (toen hoofd creatieve groep bij Gispen en Staalmeubel). Specialisten met hart voor kantoormedewerkers. Alles werd onderzocht en geproeft om een kantoor zo goed mogelijk in te richten om medewerkers optimaal te laten presteren en met plezier op de werkplek te laten werken. Van alle drie heb ik toen veel geleerd.
De verhalen kloppen grotendeels nog steeds.
Lees hieronder het stukje van Werner 'in de geest van die tijd' en u kunt er nog iets van opsteken ;D
Noordwijk, 12 augustus 2009
.

PS Ik scan mijn archief in en gooi dan oud papier weg.
Een afbeelding van de complete KenE heb ik dus nog ;D.Van conventioneel naar systeemmeubilair

Werner Hungenberg

Werner Hungenberg heeft een organisatiebureau in Lich met een filiaal in München.
In Duitsland werkt hij o.a. voor enkele grote bedrijven en publiceert daarnaast in verscheidene vaktijdschriften zoals Bürotechnik.De inrichting van de werkplek als hulpmiddel bij de rationalisering?
In dit artikel wordt uiteengezet hoe een meubileringssysteem aan een daling van de kantoorkosten kan bijdragen.


Ruimteverdelende systemen in de vorm van kantoorschermen, waaraan accesoires bevestigd kunnen worden, bieden de mogelijkheid de capaciteit van de werkplek doelmatig te vergroten.


'Rationalisering van kantoorwerk door nieuwe meubelen? Dat is toch alleen maar een verkooptruc van clevere kantoorinrichters?'
Op deze wijze geformuleerd kunnen we de scepticus alleen maar bijvallen. 'Nieuwe meubelen' betekenen extra uitgaven; of deze toch een gunstig gevolg voor de rationalisering kunnen hebben lijkt hoogst twijfelachtig.
Het gaat echter in deze context niet om nieuwe kantoormeubelen, maar om een totaal-kantoormeubilerings-systeem, om de complete inrichting van de werkplek. Dit systeem mikt daadwerkelijk op verbetering van het kantoorwerk, niet in de laatste plaats door de ingebouwde rationalisering. Blijft over uit te leggen: waarin onderscheidt een meubileringssysteem zich van 'nieuwe kantoormeubelen'? Wat verstaat men tegenwoordig onder inrichting van de werkplek op een kantoor? - En welke uitwerking heeft de moderne vormgeving van de werkplek op de rationalisering van het kantoorwerk en op de daling van de beheerskosten?

Totaal vormgeving
Eerst is het nodig het begrip 'werkplek op kantoor' exact te definiëren. Terwijl men daaronder in het verleden voornamelijk de uiterlijke vormgeving van de schrijftafel en van het bijbehorende meubilair in organisatorisch opzicht verstond - eventueel nog het aanschaffen van een in ergonomisch opzicht juist vormgegeven stoel - zien we er tegenwoordig een nieuwe, vergaande demensie in. De werkplek in engere zin omvat alle elementen, waarmee een mens zich bij de vervulling van zijn taak onmiddellijk omringt. Het zijn de werktuigen bij het invullen van zijn opdracht. Hiertoe behoren werktafels, werkstoelen, bijzetmeubelen, werkplekarchieven, maar ook kantoormachines, beeldschermen, planborden en andere hulpmiddelen.

Tot de werkplek in ruimere zin wordt naast de genoemde elementen ook de kantoorwereld in totaal gerekend- zoals bij voorbeeld de onderlinge verhoudingen van licht, lucht en geluid, de vorm van de kantoorruimte, de grootte, de indeling, de kleurstelling en andere ruimtebepalende factoren. Deze bieden de mens het raamwerk, waarbinnen het invullen van zijn taak mogelijk wordt.

De inrichting van de werkplek op kantoor betekent dus, dat de werkplek in engere zin met objecten wordt uitgerust, die de mens bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden de nodige hulp verschaffen. Bovendien is het vooral van belang om van de werkplek een plaats van handeling te maken, die een eenheid vormt en die voor de mens en de verwezenlijking van zijn taak optimale voorwaarden biedt.
Als de inrichter van een werkplek zijn vak verstaat, stelt hij zich ten doel een goed functionerende werkplek in een motiverende omgeving te creëren. Hij moet dus zowel met de organisatorisch/technische als met de menselijk/emotionele behoeften rekening houden. Dat betekent, dat bij de vormgeving zowel met rationele als met motiverende aspecten rekening moet worden gehouden.

Meubileringssystemen
Dat een dergelijk optimum met eenvoudige kantoormeubelen, met zogenaamd standaard-meubilair niet bereikt wordt, ligt voor de hand. Het streven beperkt zich in de regel immers tot het oplossen van deelproblemen: tot het creëren van een werkplek voor schrijfwerkzaamheden of voor het werken met een machine, tot het onderbrengen van een kaartsysteem of een hangmappenarchief of tot het opbergen van ordners of soortgelijke stukken. Wat ontbreekt is een systematische samenhang tussen de afzonderlijke elementen en wat bovenal ontbreekt is de mogelijkheid om in het kader van de inrichting, respectievelijk door het aanbrengen van geschikte inrichtingselementen op de werkplek in ruimere zin invloed uit te oefenen.
Bij de moderne meubileringssystemen is dat anders: zij komen optimaal aan alle eisen, die aan de inrichting van de werkplek in engere zin te stellen zijn, tegemoet. Dat betekent, dat organisatorisch geschikte, technisch uitvoerbare en ergonomisch juist vormgegeven werktafels even belangrijk zijn als het bijzetmeubilair en de verplaatsbare elementen op de werkplek.
Bovendien bevatten meubileringssystemen ook elementen, die de werkplek in bredere zin - dus de omgeving rondom het eigenlijke werkterrein - in organisatorisch en menselijk opzicht optimaal gestalte geven. Dat zijn bijvoorbeeld ruimteverdelende systemen in de vorm van kastelementen en kantoorschermen, waaraan men boekenplanken, houders en communicatieapparatuur kan bevestigen. - En alle systeemelementen zijn organisatorisch, technisch en naar de vorm op elkaar afgestemd, zijn met elkaar te combineren en bieden de mogelijkheid tot het scheppen van een eenheid.
Als dus de inrichting van de werkplek op kantoor mede als een bijdrage aan kostendaling wordt aangevoerd, dan kan dat alleen maar bedoeld zijn voor meubileringssystemen. Systemen, die zowel de werkplek in engere zin als die in bredere zin beïnvloeden. Die zowel aan de organisatorisch/rationele als aan de algemeen menselijk/motiverende factoren bij de inrichting van de werkplek optimaal voldoen.
Meubileringssystemen, die in deze richting geconcipieerd zijn, mikken op reële, kostenverlagende effecten:
- zij moeten het hanteren van bescheiden, paperassen en kantoorgerei vergemakkelijken en versnellen en daardoor de tijd van de bewerkingen verkorten;
- zij moeten door hun ruime opbergmogelijkheden de behoefte aan kantoorruimte en -meubilair verkleinen en daarmee de kosten van ruimte en de relatieve aanschafkosten van meubelen doen dalen:
- zij moeten door een ergonomisch juiste vormgeving de belasting van de mens verkleinen en daardoor diens produktievermogen en -bereidheid in stand houden;
- zij moeten het creëren van een aangename storingsvrije werkplek mogelijk maken, dus de uiterlijke gedaante van de kantoorwereld positief beïnvloeden en daardoor aan de gemotiveerdheid van de mens op kantoor in belangrijke mate bijdragen;
- zij moeten de aanvoer en vertakking van energie- en communicatiekabels mogelijk maken en daardoor een bijdrage leveren aan het drukken van de investeringen in de energievoorzieningen, dat is vooral in de oudbouw een punt van belang:
- zij moeten in alle onderdelen – de werkplek, de kasten en de schermen – volledig flexibel zijn en daardoor in de toekomst aanpassingen aan nieuwe situaties mogelijk maken en dus vervangingskosten reduceren.

De belangrijkste criteria
Om zo'n breed uitgemeten doelstelling te kunnen realiseren, is een systematische ontwikkeling nodig, die rekening houdt met alle eisen op een kantoor: met de organisatorische en technische noodzakelijkheden, maar ook met de ergonomische en formele beginselen bij de inrichting van een werkplek. Tot beter begrip van de hierna volgende zuinigheidsoverwegingen worden de belangrijkste criteria hieronder apart belicht.


De grote inhoud van een systeemmeubel maakt interessante ruimtebesparingen mogelijk. Samen met het goede inzicht over alle bescheiden en een snelle 'greep' staan zij borg voor een aanzienlijke besparing in werktijd

De organisatorische aspecten bij de inrichting van de werkplek moeten zich toespitsen op besparing van werktijd en ruimte, maar moeten ook een zo groot mogelijke zekerheid voor de toekomst garanderen. Daarom wordt van systeemmeubelen als belangrijkste voorwaarde een grote inhoud gezien. Dit wordt bereikt door het in de werktafel aanbrengen van schuifladen, die op telescopisch loopwerk volledig uitschuifbaar zijn, waardoor de hele diepte van de onderkast te gebruiken is. Daarin aan te brengen opbergapparatuur (hangmapgeleiders, kaartsysteemvakken, tussenschotten, enzovoort) maken bovendien het gebruik van de totale hoogte van de onderkast mogelijk.
Bovendien zijn in de buurt van de werkplek opgestelde containers en mobiele elementen zeer nuttig, waarbij het aanbrengen van brievenbakjes en aflegplanken bovenop de werktafel aanvullende bergruimte oplevert, zonder dat extra oppervlak in beslag wordt genomen. Door de mogelijkheid om de kasten die men nodig heeft tevens als ruimteverdelende objecten te gebruiken en men dus de noodzaak tot afschermen combineert met het scheppen van bergruimte, bieden meubileringssystemen een maximum aan bergruimte in een beperkte ruimte.
Verder is het van belang om alle bescheiden en hulpmiddelen zo overzichtelijk mogelijk op te bergen om een snelle en directe greep te kunnen waarborgen. Hangarchieven met ruitertjes, die een goed overzicht geven, tussenschotten en andere organisatorische accessoires bieden daarbij goede diensten. De flexibiliteit van alle uit- en inwendige bouwelementen van werktafels, kasten en kantoorschermen garandeert de vereiste aanpassing van de objecten aan de te verrichten taak - zowel bij de eerste inrichting als later bij gewijzigde organisatorische eisen. Ook een optimale zekerheid voor de toekomst wordt dus geleverd. Vooral om aan de laatstgenoemde eis te voldoen moeten meubileringssystemen volgens een aanbouwprincipe geconstrueerd zijn. Zinvol is daarbij een modulair maatsysteem, dat aan de bouwnormen is aangepast en dat het mogelijk maakt volgens een vooropgezet plan een eenheid in het gebouw, in het interieur en in de inrichting te scheppen.

De technische aspecten van de werkplekinrichting betreffen functionele en kwalitatieve factoren, waarbij in deze verhandeling de kwalitatieve factoren buiten beschouwing worden gelaten. Deze kunnen als vanzelfsprekende eisen terzijde worden gesteld. Zij gelden niet alleen voor meubileringssystemen, maar op een doorgaans vergelijkbaar niveau ook voor standaard-meubelen. Wat betreft het rationaliserende effect van meubileringssystemen is in de eerste plaats het functionele aspect van de technische uitvoering van de werkplek van belang. Aan de constructieve voorwaarden voor het invullen van alle andere verlangens moet zijn voldaan. Het maakt bijvoorbeeld uit, hoe het probleem van de flexibiliteit is opgelost;
- of daarvoor ingewikkelde dat het opnieuw inrichten, respectievelijk het aanpassen met weinig handgrepen probleemloos, snel en met weinig kosten te realiseren is.
Tot dit complex behoort ook de keus van het juiste materiaal voor de diverse functies. Zo kunnen bijvoorbeeld schuifladen, afhankelijk van de belasting, met verschillende geleidingen en in uiteenlopend materiaal zijn uitgevoerd; een beslissing die zich in de levensduur en dus in de kosten manifesteert.
De moderne kantoortechniek moet op de werkplek functioneel en ergonomisch juist kunnen worden opgenomen. Voorbeelden zijn schrijfmachinetafels en beeldschermplekken, die aan bijzondere eisen ten aanzien van de hoogte en eigen voorschriften van het toetsenbord, hoogte van apparatuur, kijkhoek, dikte van het werkblad, verstelbaarheid, enzovoort moeten voldoen. Buiten deze hoge technische eisen moeten dergelijke werkplekken ook organisatorisch en naar de vorm in de totaal-inrichting harmonisch zijn opgenomen.

Elektrificatie van de werkplek door bekabeling in de poot terwijl de vertakking in een kabelkanaal loopt.

Bij alle systeemonderdelen – werktafels, kasten, schermen moeten aanvoer en vertakking van energievoerende kabels mogelijk zijn. Om aan individuele behoeften een 'op maat gesneden' oplossing te kunnen bieden moet de elektriciteit in verschillende graden van capaciteit worden aangeboden en ook later te veranderen zijn en aan gewijzigde omstandigheden aan te passen.
De werkplekken en ruimteverdelende elementen in een meubileringssysteem kunnen worden voorzien van verlichtingsapparatuur. Deze kunnen de individuele werkplekverlichting verzorgen, maar tevens, indien zij opgenomen zijn in de schermen, voor algemene verlichting gebruikt worden.
Meubileringssystemen moeten schakelbaar zijn. Dat geldt voor de afzonderlijke elementen (de werktafels, de kasten en de schermen) met zichzelf, maar ook met elkaar. Dan kan ook de kabelgeleiding door een combinatie van tafels even efficiënt verzorgd worden als door aan elkaar geschakelde schermen of door een combinatie van schermen en tafels. Een energievoerende bekabeling in het meubileringssysteem voorkomt investeringen in het gebouw.

De ergonomische aspecten van de werkplek houden rekening met de bijzondere aard van het menselijk lichaam, als ook met zijn houding. zijn manier van lopen en de hieruit voortvloeiende belasting. Het gaat erom de benodigde objecten aan de mens aan te passen en daardoor zijn fysieke belasting zo klein mogelijk te houden. Om dit probleem neer te zetten en de noodzakelijke consequenties bij de vormgeving van meubileringssystemen op zijn minst in de opzet te belichten, zijn uit de talrijke door ergonomische motieven bepaalde vormgevingscriteria alleen de belangrijkste naar voren gehaald.
De belangrijkste ergonomische maat is de hoogte van het tafelblad. Teneinde ieder mens een optimale tafelhoogte te kunnen bieden zou een hoogteverstelbare tafel nodig zijn. Bij een niet verstelbare tafel wordt een hoogteverstelbare stoel met een verstelbare voetensteun aanbevolen. De vaste norm voor de tafelhoogte is voor de schrijftafels en schrijfmachinetafels verschillend.
Buiten de verstelbaarheid van de hoogte moet een stoel een in ergonomisch opzicht juiste vormgeving hebben en in alle essentidle onderdelen verstelbaar zijn.
- De oppervlakteweerspiegeling (lichtintensiteit) van het werkblad moet ten opzichte van het te bewerken papier en van de andere oppervlakken in de nabijheid een bepaalde relatieve waarde niet overschrijden;
- de werkplek moet op de plaatsen, die in aanraking komen met het menselijk lichaam niet uit materiaal met een sterke warmtegeleiding bestaan. Alle hoeken en randen moeten prettig vast te pakken, dus liefst afgerond zijn;
- schuifladen moeten makkelijk lopen en het pakken van de gewenste bescheiden moet zonder hindernissen e n zonder overmatige krachtsinspanning mogelijk zijn;
- naast deze voorbeelden zijn nog een heleboel andere naar ergonomische motieven bepaalde principes bij de vormgeving van een meubileringssysteem te belichten. Zij hebben echter alle hetzelfde doel: de mens door aangepaste hulpmiddelen bij het werk te beschermen tegen een te grote fysieke belasting.

De formele aspecten van de inrichting van de werkplek houden meer in dan de louter esthetische. De vorm moet in de grootst mogelijke mate dienstbaar zijn aan de functionele eisen. Als ook de schoonheid als zodanig bij de vormgeving van de werkplek een volwaardige rol wordt toegekend, moet toch eerst aan alle andere eisen-op-lange-termijn worden voldaan.
Op lange termijn wordt het als voordeel gezien, als meubileringssystemen en enigszins ergonomisch bepaald 'doeldesign' hebben. Daardoor moet er een tijdloze vormgeving gevonden worden, die langdurige geldigheid houdt en in latere jaren niet tot vervangingen en nieuwe investeringen dwingt.
In de laatste plaats moeten alle elementen van het systeem in een eenheidsdesign, dat hetzelfde is voor werktafels, kasten en kantoorschermen, aangeschaft worden, wil men een werkelijk goed effect bereiken bij de vormgeving van de ruimte.

Sociologisch/psychologische problemen
Buiten de ergonomische criteria bij de vormgeving zijn behalve menselijke aspecten en motiveringsaspecten ook veel sociologische en psychologische problemen op te lossen, die het samenleven van veel mensen, ook op een kantoor, nu eenmaal met zich meebrengt. Een belangrijke opgave, die zich hier aan de ontwerper opdringt; een goed arbeidsresultaat hangt immers in hoge mate af van de graad van tevredenheid, die de mens met zijn werkomgeving heeft. En daaraan, weten wij uit ervaringen en uit onderzoekingen, worden hoge eisen gesteld: wat betreft behaaglijkheid, geborgenheid, het storingsvrij zijn, het afgeschermd zijn van andere werkplekken en -groepen.


Geschakelde werkruimtes, die de suggestie geven één- en meerpersoons kamers te zijn.

Deze eisen gelden voor allerlei ruimten, voor kleine kantoren, maar ook voor grote. En daar doen de meubileringssytemen met hun ruimteverdelende elementen iets aan: kasten worden – naast hun functie als bergruimte voor akten en ander materieel - als afscherming van werkplekken en -groepen aangewend; of als geen bergruimte nodig is, worden kantoorschermen toegepast. Dat wil zegger: niet veel bergruimte, zodat het aanbrengen van houders en boekenplanken voldoende is om kleinere hoeveelheden bescheiden doelmatig te bewaren. Met elkaar dragende ruimteverdelende systemen er wezenlijk toe bij de kantoorruimte een vorm te geven, zoals de mens die wenst en nodig heeft: zij bepalen, kenmerken en begrenzen het afzonderlijke leef- en werkterrein van individuen, respectievelijk groepen. Zij verschaffen een atmosfeer van rust, concentratie en geborgenheid. Zij begunstigen de intermenselijke betrekkingen en belangrijke communicatie door accentuering zij - door hun afschermende werking – een overaanbod van communicatie, hetgeen zich immers in stoornis, afgeleid zijn en een te zware belasting zou manifesteren.
Tenslotte is het dus de taak van een meubileringssysteem hier door middel van een doelbewuste vormgeving van de werkplek in ruimere zin - de psychische (mentaal/emotionele) belasting van de mens te reduceren, aan zijn positieve motivatie bij te dragen en daardoor zijn productievermogen en productiebereidheid in stand te houden. En alleen uit deze achtergrond is de vraag te beantwoorden in welke mate een meubileringssysteem aan de daling van beheerskosten kan bijdragen.

Resultaten
Productieverhoging moet niet onvoorwaardelijk' meerwerk' en hogere belasting van de mens betekenen - ook kwalitatief beter werk bij gelijkblijvende of kleinere belasting betekent een verbetering van de productie.
Laten we eens nagaan of het gestelde doel te bereiken is en hoe het in de praktijk werkt.
Systeemmeubelen maken bij een juiste toepassing een aanzienlijke verkorting van de werktijd mogelijk. Dat is het resultaat van de grotere berging, waardoor de tijd van heen en weer lopen (= verliestijd) verminderd wordt. Bovendien draagt een goed overzichtelijk opbergsysteem voor alle bescheiden en de hieruit voortvloeiende snelle trefzekere 'greep' bij aan het voorkomen van onnodige zoek(= verlies)tijd.
Deze overwegingen zijn logisch en in de praktijk ook onbetwist. Moeilijk echter wordt het, als we de mogelijke tijdbesparingen willen kwantificeren. Als ervaren organisatiedeskundigen een quotum van 5-15% noemen. moet men dat zeker niet als een doorsnee resultaat zien. Men mag veronderstellen, dat aan deze uitspraak bepaalde individuele gevallen ten grondslag liggen, waarvan de voorwaarden niet altijd haalbaar zijn. In de praktijk rekent men dan ook realistischer: een besparing van werktijd in de orde van grootte van 5-10 minuten per dag moet bij dergelijk hoog gekwalificeerd meubilair mogelijk zijn. Dat komt overeen met l-2% van de dagelijkse arbeid. Dat is een waarde, die bij de huidige personeelskosten al interessant kan zijn - en wie zou voor de dynamiek van de personeelskosten in de toekomst zijn ogen sluiten?


Werkplekcombinatie met daarin opgenomen verlichting.

Systeemmeubelen kunnen er door een ergonomisch juiste vormgeving toe bijdragen de fysieke belasting van de mens te verkleinen. De werkende mens moet ertoe aangezet worden de gevraagde prestatie te leveren zonder dat hij het 'uiterste' moet geven. Daardoor kan hij zich makkelijker concentreren en wordt de kwaliteit van het werk verbeterd.
Als systeemmeubelen tot het ontstaan van een aangename, storingsvrije werkplek bijdragen, zal de mens in het kantoor eerder gemotiveerd worden zijn taak in de zin van het gestelde doel te volvoeren. De graad van tevredenheid, zijn betrokkenheid bij de onderneming en het werk worden groter en daardoor zullen zijn resultaten beter zijn. In deze zin kan dus van een productieverhoging op kantoor worden gesproken. - Hoe draagt dit bij aan het drukken van de kosten? Kan men dergelijke geringe tijdsbesparingen eigenlijk wel organisatorisch, rationeel benutten?
In principe kan bij een groot potentieel aan arbeidsplaatsen ook l-2% tijdsbesparing zinvol benut worden. Belangrijk is echter, dat deze bewering in samenhang met de vermindering van de fysieke en psychische belasting, met de toegenomen motivatie en ondersteund door maatregelen in de richting van een totaalvormgeving van de werkplek, over het geheel genomen nog voor uitbreiding vatbaar is. Belangrijk is ook, dat bij een in totaal geringere belasting minder vermoeidheidsverschijnselen te verwachten zijn, hetgeen met zekerheid een positieve invloed op de kwaliteit van het werk heeft. - En een kwalitatieve verbetering van de arbeid is meestal belangrijker dan een kwantitatieve doelstelling. Temeer, omdat ondanks een vergroting van de efficiency in de werk- en levensomstandigheden van de mens op kantoor een algemene verbetering wordt bereikt en de hogere productie dus niet te zijnen laste komt.

Behalve de geschetste mogelijkheid tot een onmiddellijke kostenverlaging bieden systeemmeubelen bovendien ook nog de kans op een directe besparing op kortere of langere termijn.
- De grote inhoud van de systeemmeubelen maakt de behoefte aan kantoorruimte kleiner, die voor het onderbrengen van bescheiden en hulpmiddelen nodig is. Dat betekent een directe besparing in de kosten van kantoorruimte;
- op dezelfde gronden kan aangevoerd worden, dat de directe behoefte aan meubilair kleiner wordt. De aanschafkosten worden daardoor ten opzichte van productie in een orde van grootte gedrukt die interessant is;
- in alle elementen uit een meubileringssysteem kunnen energie- en communicatie-kabels worden aangebracht.
Vooral in de oudbouw, waar het inbouwen van vloerleidingen, het aanbrengen van een extra vloer en andere voorzieningen niet zonder meer mogelijk is, dient zich zo de mogelijkheid aan, de kantoorruimte met een goede technische uitrusting van de werkplek optimaal te gebruiken. In ieder geval zijn investeringen in meubilair kleiner dan investeringen in oudbouw;
- het inbouwen van verlichtingssystemen op de werkplek en in de ruimteverdelende elementen verlaagt de investeringskosten van het aanbrengen van een elektrische installatie in het kantoorgebouw. Een variant, die vooral bij huurobjecten tot aanzienlijke besparingen kan leiden;
- investeringen in het gebouw zijn immers bij een latere verhuizing verloren, terwijl het meubilair wordt meegenomen;
- de flexibiliteit van het moderne meubileringssysteem garandeert ook na jaren nog een mogelijke aanpassing aan een nieuwe situatie.
Met een minimum aan kosten kunnen dus te allen tijden alle mogelijkheden van het systeem gegarandeerd worden.

Alles bij elkaar kan dus gezegd worden. dat moderne meubileringssystemen tot verlaging van kantoorkosten kunnen leiden. Voorwaarde is echter, dat niet eenvoudigweg een nieuwe, mooiere meubilering wordt aangebracht, maar dat de mogelijkheden, die het systeem biedt ook volledig worden benut.

Totaal kantoormeubileringssysteem
Andere objecten op zichzelf leveren niet het gewenste resultaat; - ook de inhoud van het werk en de werkmethode moeten ermee in overeenstemming zijn, willen alle kansen tot hun recht komen.
Dat betekent ook het onderzoeken van nieuwe werkmethoden. Wat heeft het bijvoorbeeld voor nut, als een werkplek met een moderne inrichting voor een hangarchief is uitgerust, als voor het verwerken van stukken alleen ordners gebruikt worden? - Hier begint het totaaldenken: bij de gebruikte bescheiden en bij de hulpmiddelen. En dat omvat de werkplek in engere zin in zijn totale organisatorische, technische, ergonomische en formele concept, maar ook de werkplek in ruimere zin, de werkomgeving incluis. Ook hier moeten alle factoren kloppen: de organisatorische factoren, maar evengoed de arbeidsfysiologische, de sociologisch/psychologische en de esthetische. In een dergelijk totaalconcept ingebed, biedt een meubileringssysteem de beste garantie voor rationele werkmethoden en effectieve daling van de kosten van beheer.

[naar top]
Voor de KenE en 'het archief opruimen' klik hier.....

Dit document niet uitprinten, aub. Denk aan het milieu en uw onkosten.
Wilt u het nog een keer lezen maak een bladwijzer (favoriet).
Wilt u het artikel door een ander laten lezen, stuur een link door.

leo@hooijmans-noordwijk.nlvoorfacilitaireinformatieonline


dit artikel is geschreven door werner hungenberg
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online

facilitaire vakbeurs online
nog nooit was sponsoring zó doelgericht en zó lang houdbaar!
365 dagen per jaar/24 uur per dag.

voor ipresentatie klik op foto.....
facilitaire vakbeurs online
nog nooit wat adverteren zó doelgericht en zó lang houdbaar!
365 dagen per jaar/24 uur per dag.

voor webinformatie klik op plaatje.....
(1802-01)

facilitaire-informatie-online.nl ®
ingevoerd op 12 augustus 2009
het laatst gewijzigd op 17-02-2018

voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)