gebouwkunde, kantoor-
concepten & vastgoed

 

dit artikel wordt mede mogelijk gemaakt door:
facilitaire vakbeurs online
nog nooit wat adverteren zó doelgericht en zó lang houdbaar!
365 dagen per jaar/24 uur per dag.


voor presentatie klik op plaatje.....
eestairs
ontdenk de band tussen trap en kunst, in overtreffende trap!
van 1m2-trap tot en met glazen en/of zwevende trap.
voor webinformatie klik op logo....
(2001-01)

voor het artikel klik op onderstaand plaatje

over breeam bij eestairs

vertaald van .pdf naar .html door leo hooijmans
mede mogelijk gemaakt door de facilitaire vakbeurs onlinegebouwkunde, kantoor-
concepten & vastgoed

Over BREEAM bij EeStairs Nederlanddeze informatie wordt u aangeboden door eestairs nederland bv
mede mogelijk gemaakt door dé facilitaire vakbeurs online
Nieuwbouw kantoor en bedrijfsgebouw "EeStairs WestWest Barneveld" (2018)

EeStairs Headquarters [NL]
+ Bronsvoort Blaak Architecten + Peelen Interieur bv

   
Voorwoord
BREEAM uitgelegd door Wikipedia
Inleiding casestudie BREEAM bij EeStairs
Gebouwinformatie
Innovatief & Milieubesparend ontwerpen
Milieubesparend bouwen
Baten
Innovaties
Duurzaamheidsaspecten
Tips voor een volgend project
Over EeStairs Nederland bv
Colofon bij deze webpagina
Waar kijken bezoekers nog meer naar:

top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Voorwoord

In het kennisplatform is er een thema 'heel bijzondere gebouwen'. Het maakt onderdeel uit van de themagroep 'gebouwkunde, kantoorconcepten & vastgoed'. Tussen de beschreven gebouwen staan monumenten van meer dan honderd jaar oud en gebouwen die aan de allerlaatste hoge eisen van duurzaamheid voldoen.
Bij toeval kwam ik in het bezit van een BREEAM rapport van het nieuwe hoofdkantoor (2018) van EeStairs Nederland.

BREEAM is niet mijn competentie.
Daarom vind ik het fijn om het rapport in een samenvatting met u te mogen delen om duidelijk te krijgen waar BREEAM voor staat.
Noordwijk 30 januari 2020, Leo Hooijmans | redacteurtop pagina mede mogelijk gemaakt door: index


BREEAM is een afkorting van Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is een duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact. Een hoge BREEAM-score is van invloed op zowel de waarde, als op het groene imago van het gebouw en zou bovendien van invloed zijn op een gezondere en productievere werk- en leefomgeving. Het is bruikbaar bij nieuwbouw en bij grote renovaties van grote kantoorgebouwen, zoals bij de renovatie van de Constant Rebecquekazerne in Eindhoven en de Kromhoutkazerne in Utrecht.
Sinds 2009 worden de beoordelingen uitgevoerd.
Het is bruikbaar als instrument voor overheden, projectontwikkelaars, corporaties, adviseurs, vastgoedbeleggers en opdrachtgevers.

BREEAM is ontwikkeld door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie die in grote lijnen vergelijkbaar is met het Nederlandse TNO. De Nederlandse versie werd ontwikkeld en beheert door de DGBC (Dutch Green Building Council).

Concreet wil dat zeggen dat een daktuin en/of een groene gevel en omgevingsbeplanting ervoor zorgt dat de werknemers zich prettiger voelen en daardoor een betere arbeidsprestatie leveren en de beplanting van invloed is op de leefomgeving van dieren. Dit kan worden bereikt door de inrichting in samenwerking met een ecoloog op te stellen. Biodiversiteit voor de omgeving en het isolerend effect op het gebouw zijn hierdoor van betekenis.
Bovenstaande tekst, en meer, vindt u op Wikipedia. klik hier.....
Nog meer informatie vindt u bij Dutch Green Building Councel. klik hier.....

top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Inleiding EeStairs

Wij willen passie zien en voelen in alles wat we doen en maken. De passie voor een mooi ontwerp. Het juiste gevoel, bij een uniek product. Dat is waar EeStairs voor gaat. We maken het onszelf daarmee niet gemakkelijk. De lat ligt hoog, telkens weer. Of we nu leveren aan een particulier, bedrijf of instelling. Onze klanten waarderen EeStairs voor de betrokkenheid en hoge mate van professionaliteit.

Wij vinden dat onze klanten recht hebben op het beste product. En voelen ons daar ook ná oplevering verantwoordelijk voor. Simpel gezegd komt het erop neer dat we van alle design trappenspecialisten in de wereld de beste willen zijn. Een missie waarvoor we hard ons best doen.

Wij stellen kwaliteit voorop. In ontwerp en uitvoering, voor nu en in de toekomst. Die doelstelling kunnen we alleen waarmaken met goed personeel. In alle disciplines is gekwalificeerd personeel aanwezig waardoor wij kwaliteit kunnen garanderen. Gereedschap, werkplek en veiligheid voldoen aan de strengste eisen en zijn optimaal ingericht om tot het gewenste eindresultaat te komen.

Bovendien zijn de gebruikte materialen van eerste klas kwaliteit. We kijken wereldwijd naar het aanbod van materialen, waardoor wij als eerste een selectie kunnen maken uit het geboden materiaal. Samen vormt dit alles de juiste basis voor een unieke EeStairs® trap of balustrade. Als product waar wij, maar ook onze klanten trots op zijn.
top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Gebouwinformatie
Opdrachtgever EeProperty B.V.
   
BREEAM adviseur Adamasgroep Arnhem
BREEAM assesor W4Y adviseurs
Bouwjaar Ontwikkeling 2015, realisatie 2018
Architect Bronsvoort Blaak Architecten BNA
Constructeur Bartels ingenieursbureau B.V.
   
Aannemer EeStairs, Barneveld
W-Installateur Campus installatie techniek B.V.
E-Installateur Leertower
Commissioning manager Van Ree Projectmanagement bv
   
Functies industrie- + kantoorfunctie
Bouwaard staalskeletbouw
BREEAM-score >85% Categorie “Outstanding”
Opp. kantoor 1.455 m2
Opp. industriefunctie 4.584 m2
Opp. terrein 8.500m2
Opp. verkeersruimte 170 m2
Opp. opslagruimte 270 m2
   
Aantal FTE’s 45
   
EPG score kantoor 0,26
Rc-waarden 3,5 m²K/W (vloer), 4,5 m²K/W (gevel), 6 m²K/W (dak)
Koeling/verwarming Warmtepomp/VRF-systeem (kantoor tot 20o C);
gestookte zwarte buisstralers (industrie tot 8o C);
Ventilatie WTW via VRF-systeem (kantoor)
Verlichting Led-verlichting in kantoren en hal v.v. aanwezigheidsdetectie daar waar mogelijk voorzien van veegpuls schakeling
   
Bouwtijd maart 2017 t/m maart 2018

top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Innovatief & Milieubesparend ontwerpen

De nieuwbouw van het kantoor en bedrijfsruimte EeStairs kent de volgende noemenswaardige duurzame ontwerpmaatregelen:
* aanwezigheidsdetectie t.b.v. verlichting in kantoren, was- en kleedruimten en sanitair;
* energiezuinige verlichting (led);
* zeer waterbesparende toiletten met 4 liter spoeling, uitgerust met spoelkeuzeknoppen en spoelonderbrekers;
* bemetering van afzonderlijke energiestromen;
* lekdetectie op koelmiddelen, en – hoge isolatiewaarden dak en gevels voor minimaal energieverlies.
* maatregelen t.b.v. het duurzame medegebruik van de locatie voor vleermuizen, vogels en insecten in de vorm van nestkasten, een insectenhotel en specifieke beplanting.
* energieopwekking op locatie d.m.v. PV-cellen (904 m2);
* parkeerplaatsen voor elektrische auto’s
* mogelijkheid en stimulering tot carpooling
* extra opvang capaciteit op eigen terrein om wateroverlast te voorkomen
* terrein verlichting wordt ’s-nachts uitgeschakeld
* toepassen van inheemse beplanting op eigen terrein zodat extra bewatering niet noodzakelijk is.

Deze maatregelen leiden tot de volgende energetische gebouwprestaties:

  Jaarlijks Jaarlijks /m2 BVO
VERWACHTE ENERGIEBEHOEFTE    
gebouwgebonden installaties elektra 157.820 kWh 26 kWh/m2
gebouwgebonden installaties gas 6.070 Nm3 1 Nm3/m2
     
DUURZAME ENERGIE 145.680 kWh 24 kWh/m2
     
FOSSIELE BRANDSTOF    
verwacht gebruik 8.254 m3 aeq**  
     
DRINKWATER    
verwacht gebruik* 4,6 m3/persoon  

Bovengenoemde gegevens zijn niet gecorrigeerd met warm tapwater en zomercomfort in de productie hal. Werkelijk verbruik is minder.

* o.b.v. gemiddeld toiletbezoek per persoon per dag: 5,9 keer
** Let op dat het fossiel (gas) gebruik hierin komt doordat de EPG methode rekent met een forfaitaire waarde voor het tapwatergebruik van de industrie, een tapwatergebruik wat na verwachting in werkelijkheid niet aanwezig is. Het pad is gasloos.


top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Milieubesparend bouwen
De nieuwbouw is gerealiseerd in staalbouw. Naast efficiënt bouwen en afvalvermindering door deze schone bouwmethodiek (groot aandeel prefab bouwdelen), vindt er scheiding van afval plaats in minimaal zes stromen.
Afvalscheiding en –vermindering zijn onderdelen van het door het bouwteam opgestelde Smart Waste Management Plan.

Daarnaast is er een werkplan opgesteld om de milieu impact van de bouwplaats verder te beperken. In het werkplan staan diverse maatregelen hiertoe. Voorbeelden van beoogde doelen zijn beperking van CO2-uitstoot als gevolg van transport op de bouwplaats, beperking van waterverbruik, minimaliseren lucht en grondwatervervuiling, Daarnaast is er een milieubeleidsplan van kracht en werkt de aannemer volgens een gecertificeerd milieumanagementsysteem (ISO14001).

Ook is er in de planvorming rekening gehouden met implicaties van het project voor de ecologie van het plangebied. Er worden maatregelen getroffen die medegebruik van soorten tabellen 2 en/of 3 van de AMvB van de Flora en Faunawet faciliteren, en er worden voorzieningen getroffen voor bijzondere natuurwaarden zoals de bever. Deze plannen zijn in nauwe samenspraak tussen de ontwikkelaar, bouwer, ecoloog en gebiedsbeheerder TPN tot stand gekomen.

BREEAM-NL aspecten
Door middel van maatregelen op 9 hoofdstukken binnen de BREEAM-NL systematiek, wordt gestreefd naar een BREEAM waardering ‘Outstanding’. Deze score wordt behaald door punten te behalen binnen deze 9 rubrieken van BREEAM. De totaalscore moet daarvoor minimaal 85% zijn. Dit doel wordt behaald door het nieuwbouw te laten voldoen aan de crediteisen.

Voor het behalen van een BREEAM certificering is de adamasgroep ingeschakeld om als “BREEAM expert” extern namens EeStairs het proces te adviseren, te sturen en te begeleiden. Vanuit de assessment-tool volgde ook de benadering van de “assessor” voor toetsing van het project. De adamasgroep stuurt en coördineert de totstandkoming van de uiteindelijke bewijsvoering, op basis van bewijslast die door alle betrokken partijen wordt aangedragen.

De adamasgroep heeft de nodige ervaring in het realiseren van BREEAM-gecertificeerde.

Distributiecentra en industriële gebouwen. Daardoor kunnen sneller nut en noodzaak samen met de klant gescheiden worden.
Ruime ervaring met quickscans levert zeer betrouwbare inzichten op. De kosten- en batenanalyse van zowel interne als externe kosten wordt steeds eerder in het proces ingezet en de nauwkeurigheid daarvan stijgt. Middels vergroening door het behalen van DIVERSE BREEAM certificaten hebben wij bijgedragen aan een hogere marktwaarde voor het gerealiseerde vastgoed. Uiteraard heeft de opgedane kennis over BREEAM ook voor overige partijen in het bouwproces een onderscheidende waarde.

top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Baten


top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Innovaties
Een gebouw kan innovatiepunten verdienen als er wordt voldaan aan exemplary performance, dat wil zeggen voorbeeldige prestatiecriteria in een bestaande BREEAM-NL-credit.

De Innovaties (exemplary performance punten) die binnen dit project zijn behaald zijn o.a.:

Milieu Impact Bouwplaats
Door het monitoren van de energieverbruik (bouwplaats) en de transport bewegingen van de verschillende bouwonderdelen heeft de aannemer een beeld gekregen van de CO2 uitstoot van de bouwplaats.

Tevens door het energieverbruik en waterverbruik op de bouwplaats maandelijks te monitoren en deze te vergelijken met de doelstellingen is de aannemer bewuster van het energieverbruik en het waterverbruik en kan bij bijvoorbeeld waterverbruik lekkages vroegtijdig worden geconstateerd.

Verder is de hoofdaannemer ISO 14001 gecertificeerd. (werkt met een milieumanagementsysteem.)

Al het hout gebruikt op de bouw is FSC gecertificeerd.

De aannemer gebruikt best practice-maatregelen ter voorkoming van luchtvervuiling (door stof) en geluidhinder.

De aannemer gebruikt best practice-maatregelen ter voorkoming van de vervuiling van grond- en oppervlaktewater door activiteiten op de bouwplaats.

De hoofdaannemer werkt met milieuvriendelijke materialen. Bijvoorbeeld door materialen in te kopen met een verantwoord herkomst, het gebruik van niet toxische materialen, maakt zo veel mogelijk gebruik van lokale materialen en afval tot een minimum te beperken.

Goede daglicht toetreding in verblijfsruimtes
De verblijfsruimtes in het gebouw hebben een gemiddelde daglicht factor van 3% i.p.v. de minimale vereiste 2%. Dit wil zeggen dat het gebouw is voorzien van een goede daglicht kwaliteit i.p.v. een redelijke daglicht kwaliteit op een werkvlak binnen het gebouw.

Stimuleren alternatief vervoer
Er zijn meerdere maatregelen getroffen om alternatief vervoer te stimuleren.
O.a. Er zijn elektrische laadpalen geplaatst, carpooling wordt actief gestimuleerd binnen het bedrijf, er is een fietsenstalling gerealiseerd met douche gelegenheden en lockers.

Afval management op de bouwplaats
Er zijn voorafgaand aan de bouw doelstellingen geformuleerd voor het hoeveelheid vrijkomend afval. Deze zijn onderverdeeld in minimaal 6 (recyclebare) afvalstromen. De ingezamelde afval wordt tweewekelijks vergeleken met de daadwerkelijke hoeveelheid vrijkomend afval waardoor bijsturen indien noodzakelijk mogelijk is. Door het afval bewust te scheiden in minimaal 6 afval stromen is een recycling percentage van minimaal 80% haalbaar. Verder is vereist dat de hoofdaannemer en de afvalverwerker beschikken over een ISO 9001 en ISO 14001 certificaat.

top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Kantoor en bedrijfsgebouw EeStairs voorzien van 904 m2 zonnepanelen.

Duurzaamheidsaspecten
Hieronder een uitgebreide omschrijving van duurzaamheidsmaatregelen die zijn toegepast voor dit project.

Hernieuwbare Energie
Er zijn 904 m2 PV panelen geplaatst.
Dit resulteert in een EP verbetering (t.o.v. de norm) van 74%.

Ecologische maatregelen
Op de projectlocatie zijn voor tenminste vier soorten/soortgroepen met verschillende habitateisen maatregelen uitgevoerd, respectievelijk voor vogels, egels, insecten en voor amfibieën. Doordat de vogel- en egelkasten geplaatst zijn in de haag zullen ze in de toekomstige situatie beschut komen liggen waardoor de kans op bezetting toe zal nemen. Daarnaast zal de insectenbeplanting verder ontwikkelen, waardoor ook de kans op bezetting van het insectenhotel zal toenemen. Ook de amfibieënpoel zal groener worden waardoor vestiging van in de omgeving voorkomende amfibieën zal kunnen plaatsvinden en tevens een bijdrage geleverd wordt aan de bijzondere natuurwaarde in de regio. De getroffen maatregelen kunnen op den duur onderkomen bieden aan soorten die beschermd zijn middels de Wet natuurbescherming en/of rode lijstsoorten. Door het reeds voorkomen van de soorten in de omgeving is er een aannemelijke kans dat de voorzieningen ook daadwerkelijk bezet gaan worden.

De getroffen maatregelen zullen bijdragen aan een toekomstig duurzaam medegebruik van flora en fauna van de projectlocatie.

Daarbij zijn de aangeplante beplanting grotendeels inheemse soorten of soorten die goed tegen droogte kunnen en daardoor enkel afhankelijk kunnen zijn van regenwater dan wel soorten die in de Wadi zijn aangeplant waardoor ze water beschikbaar hebben.

figuur 1 geplaatste insectenhotel figuur 2 geplaatste egelkast
figuur 3 aangeplante stroken met insecten beplanting figuur 4 wadi

Waterberging op eigen terrein
Door de ontwikkeling was er sprake van een toename in het verhard oppervlak van circa 8.050 m2.

Door het vrij maken van grond voor de realisatie van een wadi, is het verhard oppervlak afgenomen. De gerealiseerde wadi heeft op basis van de positionering in het ontwerp, inclusief groene bermen, een oppervlak van circa 450 m2 met een lengte van circa 70 m en een boven breedte (insteek tot insteek) van 4,35 m. De bodem is gelegen op een diepte van 1,25 m -mv.

Hierdoor is een waterberging op eigen terrein gerealiseerd van ca. 230m3 alvorens water vanuit de wadi overstort op de Nijkerkerwegsloot. Hierdoor is het mogelijk om neerslag naar openbare riolen en watergangen te verminderen en vertragen waardoor het risico van plaatselijke wateroverlast, vervuiling van watergangen en mogelijke andere milieuschade wordt geminimaliseerd.

top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Tips voor een volgend project:
Op basis van ervaringen uit dit en voorgaande projecten, vinden wij de volgende aandachtspunten van belang voor een perfect BREEAM-traject:
* BREEAM zo vroeg mogelijk in het proces opnemen.
* keuzemoment wel/niet BREEAM nog eerder in proces SO- VO fase.
  quickscan en keuzelijst met kosten en baten moet leidend worden in zowel de VO als DO-fase.
* samenwerking met accountant en subsidieadviseur en assessor t.a.v. MIA, EIA, als SDE+ werken met partijen met BREEAM ervaring maken het proces eenvoudiger; ervaring geeft een duidelijke voorsprong.
* en kies voor een FSC Chain of Custody, ISO 14001 en VCA gecertificeerde aannemer.

Wat kunnen anderen hier van leren?
Voor ons is het een leerzaam proces waarin je bewust stil komt te staan bij alle onderdelen van de bouw en het gebouw.
Zijn er nog aanbevelingen voor verdere verduurzamingen?
Wij zijn nu zelf de zware verbruikers nu extra kritisch onder de loep aan het nemen. We moeten namelijk vaststellen dat sommige sectoren (concreet in ons geval de machinehandel) niet of nauwelijks stil staat bij duurzaamheid. Om een voorbeeld te noemen, de afzuiging in de houthal verbruikt het dubbele van wat alle andere machines en verbruikers in de houthal tezamen verbruiken. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan om de afzuiger in lijn anders aan te sturen.
Figuurlijk gesproken: nu draait de afzuiger volgas en wordt met de rem de snelheid aangepast. Terwijl wij juist van de andere kant willen komen, nl gasgeven wanneer dat nodig is. Wordt vervolgd.

top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Over EeStairs Nederland bv
"Kan niet? Dat bestaat niet. Niets is onmogelijk!" 
Cornelis van Vlastuin en Dick Cluistra

De oprichters van EeStairs stellen geen grenzen aan creativiteit en uitvoering.
De filosofie van EeStairs? Die komt naar voren in de EeStairs trappen, als resultaat van alles wat eraan vooraf gaat. Onze drive en passie maken er zeker deel van uit. Net als onze drang naar innovatie, op zoek naar de meest bijzondere creaties. Is het ontwerp perfect in lijn met de wensen van u als klant? Dan is dat wat ons betreft het mooiste resultaat dat haalbaar is.
Onze trap
Bezoekers van het gebouw worden begroet door een statement spiraalvormige wenteltrap die toegang geeft tot de hoofdingang van het gebouw. De ingang is een grote, open ruimte met een gebogen plafond en een informatiebalie. Vanuit deze ruimte kunnen gasten genieten van een indrukwekkend uitzicht op de omliggende groene velden.
Onze fabriek
De drie belangrijkste afdelingen in de productieruimte bestaan uit een staalwerkplaats, een afwerkingsruimte en een houtwerkplaats. Alle drie de afdelingen zijn verbonden door overheaddeuren, waardoor beweging tussen afdelingen in een logische volgorde mogelijk is naarmate de productie vordert.
Ons kantoor
De taak van EeStairs voor Bronsvoort Blaak was om een nieuw hoofdkantoor te creëren dat een productielocatie combineerde met werkruimtes, die 'eigentijds, uitdagend en cool' was. Een bijkomend doel was om een gebouw te creëren dat de bezoekers uitdrukte wat het bedrijf kan bereiken op het gebied van ontwerp en productie.
Voor meer informatie klik op onderstaand plaatje in het blauwe kader.
eestairs
ontdenk de band tussen trap en kunst, in overtreffende trap!
van 1m2-trap tot en met glazen en/of zwevende trap.
voor webinformatie klik op logo....
(1212/2001-01)


top pagina mede mogelijk gemaakt door: index

Colofon bij deze webpagina
BREEAM is niet mijn competentie.
Daarom vind ik het fijn om het rapport in een samenvatting met u te mogen delen om duidelijk te krijgen waar BREEAM voor staat.
Dank aan Cornelis van Vlastuin en Rebecca van de Beek voor de toestemming voor publicatie en het prettige overleg.
Noordwijk 30 januari 2020, Leo Hooijmans | redacteur

DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnline
top pagina   index

Bezoekers keken naar de volgende links in ons kennisplatform:

facilitaire
informatie online
heel bijzondere gebouwen
in deze sub-'rubriek' vind u gebouwen, die zeer de moeite waard zijn om voortdurend opgemerkt te blijven! om historische, architectonische, milieuvriendelijk en vooral mensvriendelijke redenen.
deze gebouwen staan bij elkaar. klik op het plaatje links....
visie duurzame mobiliteit 2016-2050


door leohooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online
aan het gas? liever niet meer!

door leohooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online
'opgeruimd staat netjes' versie 22
ex(it) cv en gasaansluiting!

door leo hooijmans, mede mogelijk door bureau galileo
makecover restyle solutions
mooie én efficiënte restyling/renovatie oplossingen en......
besparen met zonwerende folies van 3M-window film authorised dealer!
voor ipresentatie klik op foto....
visie duurzame brandstoffenmix

door het ministerie van infrastructuur en milieu
mede mogelijk gemaakt door de facilitaire vakbeurs online
gezonde gebouwen werken beter

uit facilitair ! - magazine van facilicom services group
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online
over verlichting & nen-norm 12464-1

door leo hooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online
elk kantoor kan energie besparen

uit facilitair! - magazine van facilicom services group
mede mogelijk gemaakt door de facilitaire vakbeurs online
minder energieverbruik door hnw
(het nieuwe werken)
uit dak+bouw 2012, html-vertaling leo hooijmans
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online
elektrische mobiliteit in 2020
volop kansen voor nederland
door ernst & young
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online

deze informatie wordt u aangeboden door eestairs nederland bv
mede mogelijk gemaakt door dé facilitaire vakbeurs online

facilitaire vakbeurs online
nog nooit wat adverteren zó doelgericht en zó lang houdbaar!
365 dagen per jaar/24 uur per dag.


voor presentatie klik op plaatje.....
(1107-01)
facilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 30 januari 2020

het laatst gewijzigd op 12-02-2020
voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)