energie besparing,
beheer & duurzaamheid

 

dit artikel wordt mede mogelijk gemaakt door
facilitaire vakbeurs online
nog nooit was sponsoring zó doelgericht en zó lang houdbaar!
365 dagen per jaar/24 uur per dag.

voor ipresentatie klik op plaatje.....
facilitaire vakbeurs online
nog nooit wat product/bedrijfsinformatie zó makkelijk vindbaar!
365 dagen per jaar/24 uur per dag.

voor webinformatie klik op plaatje.....
(1107-01)

voor het artikel in het Nederlands klik op onderstaand plaatje

elk kantoor kan energie besparen

uit facilitair!, magazine van facilicom services group
mede mogelijk gemaakt door de facilitaire vakbeurs onlineenergie besparing,
beheer & duurzaamheid

elk kantoor kan 15% energie besparen

deze informatie wordt u aangeboden door facilitair!
mede mogelijk gemaakt door de facilitaire vakbeurs online(foto facilitair!)

Het idee achter Green Lease is dat verhuurder en gebruiker samen verantwoordelijk zijn voor het duurzaam beheer en gebruik van het gebouw!

Bedrijven willen niets liever dan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar een van de makkelijkste maatregelen vergeten ze: energie besparen. Elk kantoorpand dat nog niets doet op dit gebied kan met eenvoudige maatregelen 15 procent besparen op energie. En veel meer is mogelijk. Het gebeurt nauwelijks. Dat, terwijl de Wet Milieubeheer middelgrote en grote bedrijven zelfs verplicht tot energiebesparing. Selina Roskam van AgentschapNL(1) verwacht dat de wet in de toekomst veel strenger zal worden gehandhaafd.

Het is 2014. We hebben de kennis en de technieken om gebouwen, soms zelfs bestaande gebouwen, geheel energieneutraal te maken. Wie minder ver wil gaan en minder wil investeren, kan zomaar een ‘energiesprong’ maken en het verbruik met 40, 50 of 60 procent terugdringen. Bij elk kantoorpand waar nog niets gebeurt op dit gebied is met eenvoudige maatregelen 15 procent te besparen op energieverbruik en energiekosten, stelde AgentschapNL(1) eerder in een rapport. Dat kan niet alleen, het moet zelfs. Er zijn waarschijnlijk weinig facilitymanagers en andere beslissers die het weten, maar middelgrote en grote bedrijven zijn het verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder.
DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnline
Het moet van de wet
Selina Roskam, programma-adviseur energiebesparing in de gebouwde omgeving bij AgentschapNL
(1): ‘Ik denk dat de meeste bedrijven zich rot zullen schrikken als straks de Omgevingsdienst op de stoep staat en dit soort maatregelen afdwingt of anders een dwangsom oplegt. De Wet Milieubeheer waarin dit is vastgelegd, bestaat al jaren. Probleem is dat bijna niemand dat weet. Dat komt ook doordat er vaak niet op werd gehandhaafd. In het Nationaal Energieakkoord is echter afgesproken dat Nederland elk jaar 1,5 procent extra energie moet gaan besparen. Het aandeel duurzame energie moet stijgen van 4 procent nu naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023. Dat is een grotere groei dan er de afgelopen jaren in Duitsland heeft plaatsgevonden. Een forse ambitie dus. In het Energieakkoord is óók afgesproken dat de naleving van het Activiteitenbesluit meer aandacht zal gaan krijgen. Ik denk dan ook dat de Wet Milieubeheer hoger op de agenda komt bij de handhavende instanties.’

Bedrijven zijn verplicht om energie te besparen
In het Activiteitenbesluit bij de Wet Milieubeheer is de wettelijke plicht voor een ondernemer vastgelegd om alle energiebesparende maatregelen te realiseren. De plicht geldt voor alle middelgrote en grote bedrijven en dat zijn bedrijven die jaarlijks minimaal 50.000 kWh aan elektriciteit verbruiken of 25.000 m3 aardgasequavilenten aan brandstoffen. 'Bij dergelijke bedrijven heeft de ondernemer de verantwoordelijkheid om alle energiebesparende maatregelen te realiseren die zich in vijf jaar (of minder) terugverdienen. Het bevoegd gezag toetst op welke wijze een invulling is gegeven aan deze verantwoordelijkheid.'
Voor meer informatie klik hier.....

ESCo’s: gratis energie besparen
ESCo's bieden in feite gratis energiebesparing. Zo begint Hans Korbee van AgentschapNL
(1) zijn whitepaper (handleiding, red.) uit 2012 over Energy Service Companies. Een ESCo wordt ook wel een PPS-constructie genoemd voor energieverbruik: het is een contract waarmee de inkoop van energie en beheer en onderhoud van alle installaties voor een langere termijn worden uitbesteed aan één partij, met het oogmerk vastgestelde prestaties te realiseren en een significante besparing op de exploitatie te behalen. Hans Korbee in de whitepaper: 'Doordat een Energy Service Company het energiegebruik bij een klant indamt, komt er daarmee op hetzelfde moment geld vrij om de investeringen te doen om die energiebesparing mogelijk te maken. Terwijl de klant zelf geen investeringen doet, ziet hij toch meteen zijn energiegebruik afnemen. Dat levert de klant op termijn geld op, maar per direct een verbetering van het energielabel van zijn gebouw.' Dat laatste wordt steeds belangrijker. 'Anno 2013 komt het energiebeleid uit Brussel. Verkoop en verhuur van gebouwen zullen dan niet meer mogelijk zijn zonder het verplicht tonen van een energielabel. Dat houdt onder ander in dat er eisen zullen worden gesteld aan gebouw en installaties. Een ESCo verbetert dat energielabel, zonder financiële investering van de gebouweigenaar.'
De whitepaper is te lezen en te downloaden op www.facilitaironline.nl

Platform Duurzame Huisvesting

Het Platform Duurzame Huisvesting is een alliantie van branche-, kennis-en koepelorganisaties die een belangrijke rol spelen bij huisvesting in de bestaande utiliteitsbouw, het onderhoud en beheer van gebouwen, het investeren en beleggen in gebouwen en het managen van de gebouw -gebonden facilities. Het platform wil een verbetering bewerkstelligen van samenwerking in de huisvestingsketen en zo zorgen voor aantoonbare resultaten bij het verduurzamen van de huisvesting.

Minder kosten, meer comfort
Selina Roskam kan er niet de vinger op leggen waarom bedrijven weinig gemotiveerd lijken om energie te besparen. ‘Vaak is het argument dat ze geen geld hebben om te investeren. Maar het gaat vaak om kleine dingen als kieren dichten, leidingen isoleren, lampen vervangen door TL5 of LED. Simpele maatregelen die weinig investeringen vragen maar flinke besparingen kunnen opleveren. Kennelijk hebben veel facility managers het niet op hun netvlies staan. Probleem is ook dat energie maar een heel kleine post is op de totale begroting van een bedrijf. Vaak is het maar 1 procent. Maar op de begroting van de facility manager is het wel een behoorlijke post. En daar valt dus pure winst te behalen. In geld, maar ook op MVO-gebied. ’Nog een goed argument voor facility managers: dit soort maatregelen verbeteren vaak ook nog eens de werkomgeving. ‘Kieren dichten, het voorkomen van koudevallen, nadenken over de gewenste temperatuur en klachten niet alleen oplossen maar liever nog voorkomen: het levert ook comfort op voor de gebruikers.’

Ga meten!
In het vastgoed blijft het probleem dat veel gebouwen worden verhuurd. De verhuurder zou dan moeten investeren in energiebesparende maatregelen waar alleen de huurder, in ieder geval in eerste instantie, van profiteert. Dus blijft iedereen wachten tot de ander in actie komt. AgentschapNL
(1) probeert al jaren deze zogenaamde ‘circle of blame’ te doorbreken. ‘Maar je heb ook gebruikers die zelf eigenaar zijn van het pand. Daar heb je die vicieuze cirkel niet. Maar ook daar zie je nog weinig gebeuren.’ Ze heeft altijd hetzelfde advies voor facility managers: ‘Ga meten! Er zijn voldoende instrumenten. Bijvoorbeeld het Energielabel, dat je toch moet hebben als je een gebouw verhuurt of verkoopt. Dat geeft weliswaar niet aan hoe het gebouw wordt gebruikt, maar wel wat de status is. Is dat label geel, dan is het natuurlijk wel duidelijk dat je er veel aan kunt doen om het te verbeteren. Je kunt ook je energieleveranciers erbij betrekken. Of met de installateur om tafel gaan zitten. Of prestatiecontracten opstellen waarin afspraken zijn opgenomen over energiebesparing. Als je heel ambitieus bent kun je ook BREEAM In-Use erbij pakken om te kijken wat er kan worden gedaan aan verduurzaming.’

Green Lease
Selina Roskam is, niet geheel toevallig, ook secretaris van het PlatformDuurzame Huisvesting. Dat platform denkt met Green Lease inmiddels een oplossing te hebben gevonden voor de split incentives van verhuurder en huurder. ‘Het idee achter Green Lease is dat verhuurder en gebruiker samen verantwoordelijk zijn voor het duurzaam beheer en gebruik van het gebouw. Het natuurlijke moment om tot zo’n samenwerking te komen is de verlenging van het huurcontract. Het is een optie om dan een hogere huur af te spreken. De verhuurder kan dat geld dan investeren in verduurzaming en energiebesparing. De huur stijgt, maar de energiekosten voor de huurder nemen af, dus de huisvestingslasten blijven gelijk. Beide partijen winnen er ook bij. De huurder verbruikt minder energie of schonere energie en dat is goed voor zijn MVO-prestaties. De verhuurder heeft over vijf jaar een duurzamer pand. En dat is ook uit oogpunt van ondernemen slim, want het is nog maar de vraag of je een niet-duurzaam pand over vijf jaar nog wel krijgt verhuurd.


De Trias Energetica: in drie stappen naar maximale energiebesparing
Al in 1979 is aan de TU Delft een driestappenplan opgezet om te komen tot een maximale energiebesparing. Dit stappenplan is in 1996 door een van de voorlopers van AgentschapNL
(1) geadopteerd en omgedoopt tot de 'Trias Energetica'. De maatregelen moeten stap voor stap worden genomen.
Stap 1: beperk zoveel mogelijk energieverbruik. Is daar niets mee te winnen, dan is het tijd voor stap 2: gebruik zoveel mogelijk duurzame energiebronnen. Is daar ook het maximum bereikt, maak dan stap 3: zet fossiele brandstoffen die echt nodig zijn zo efficiënt mogelijk in.
Het stappenplan geldt tegenwoordig internationaal als vuistregel bij duurzaam ontwerpen van gebouwen, maar kan door iedereen worden toegepast die energieverbruik wil reduceren.

BREEAM NL In-Use verbetert duurzaamheidprestaties
Het keurmerk BREEAM-NL In-Use monitort de duurzaamheidpresentatie van bestaande bouwwerken. Het gaat daarbij niet alleen om de gebouweigenschappen maar ook om het beheer en gebruik ervan. BREEAM-NL In-Use is opgesteld door de DGBC de Ductch Green Building Council. Het toepassen van BREEAM-NL In-Use kan veel opleveren, zo belooft de DGBC: 'Met de indicatieve scores kunnen partijen de operationele kosten van een gebouw terugbrengen en de duurzaamheidprestaties verbeteren. Hiermee verandert de marktwaarde aanzienlijk en behoudt het pand een goede positie in het gehele aanbod.'
Overigens is Rogier Verbeek, directeur van Facilicom Facility Solutions, al enige jaren lid van het College van Deskundigen van de DGBC en adviesgroep BREEAM-NL In-Use.
Kijk voor meer informatie op www.dgbc.nl

Gedragscode voor duurzame eindgebruikers
De Gedragscode voor duurzame eindgebruikers is in 2011 opgesteld door Facility Management Nederland en de Dutch Green Building Council. De code heeft tot doel om eindgebruikers bewust te maken van de rol die zij kunnen spelen in de verduurzaming van de werkomgeving en de verduurzaming van gebouwen. Tien organisaties hebben de code inmiddels ondertekend, waaronder Facilicom Facility Solutions, NewDirections, Van Doorne, Dell, Bouwinvest en de gemeente Groningen. De tien regels van de gedragscode zijn te vinden op www.facilitaironline.nl.

Noten:
1) Senternovum (2004) was één van de rijksvoorlichtingsdiensten die opging in AgentschapNL (2010). In januari 2014 is AgentschapNL en de Dienst Regelingen gefuseerd. De naam van de nieuwe organisatie is Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
Voor meer informatie klik hier.......

Bovenstaand artikel stond in Facilitair Online, januari 2014.
Het magazine van Facilicom Services Group 'Facilitair Online' verschijnt tweemaal per jaar en wordt verspreid onder opdrachtgevers, relaties, studenten en andere geïntresseerden.
Zie voor overige informatie onderstaand kader in blauw.


top pagina mede mogelijk gemaakt door: top pagina


Bezoekers keken naar de volgende links in ons kennisplatform:


van statig ministerie naar denktank

uit facilitair! - magazine van facilicom service group
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online
vanzelfsprekend gastvrij bij vng
uit facilitair! - magazine van facilicom services group
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online
total facility management 2.0
bij vodafone
uit facilitair facilitair! - magazine van facilicom services group
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online
hnw - het nieuwe werken in cijfers
uit facilitair facilitair! - magazine van facilicom services group
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online

DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnline
Dit document niet uitprinten, aub. Denk aan het milieu en uw onkosten.
Wilt u het nog een keer lezen maak een bladwijzer (favoriet).
Wilt u het artikel door een ander laten lezen, stuur een link door.

deze informatie wordt u aangeboden door facilitair online
mede mogelijk gemaakt door facilitaire vakbeurs online

Facilitair Online
magazine van facilicom service group

voor webinformatie klik op foto...
(1302-01)
facilitaire vakbeurs online
nog nooit wat adverteren zó doelgericht en zó lang houdbaar!
365 dagen per jaar/24 uur per dag.


voor presentatie klik op plaatje.....
(1107-01)
facilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 12 februari 2014

het laatst gewijzigd op 1-08-2018
voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)