«« automatisering


De link tussen FMIS en C2000


door nam chun melis, lid van fmn
mede mogelijk gemaakt door facilitaire informatie online


Communicatie moet ten alle tijden mogelijk blijven in verband met calamiteiten!
LeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnlineHoezo?

Sinds begin december 2009 is de binnenhuisdekking van het C2000-communicatienetwerk binnen de parkeergarage Schouwburgplein te Rotterdam gegarandeerd. Op het moment dat het C2000-systeem namelijk gebreken vertoont, wordt dit onmiddellijk vastgelegd in het meldingensysteem van FAMAS FM Solutions. Hierdoor kan men in geval van een calamiteit de hulpdiensten op de hoogte stellen van de status van het C2000-netwerk.

C2000 is het digitale netwerk voor mobiele communicatie voor de Nederlandse hulpverleningsdiensten. Het is een besloten en beveiligd netwerk, geschikt voor zowel spraak als data, multidisciplinair en op termijn kan er over de landsgrenzen gecommuniceerd worden met buitenlandse hulpverleners.

C2000 is een veelbesproken onderwerp de afgelopen tijd. De vliegtuigcrash van Turkish Airlines, de aanslag in Apeldoorn tijdens Koninginnedag en het uit de hand gelopen strandfeest in Hoek van Holland. Alle drie de gebeurtenissen hebben er toe geleid dat het digitale C2000-systeem in opspraak is geraakt.

Doordat C2000 in het jaar 2009 in opspraak is geraakt door drie grootschalige incidenten, is er in september 2009 een onderzoekscommissie ingesteld. Deze onderzoekscommissie, o.l.v. Don Berghuijs (directeur veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) analyseert de techniek en het gebruik van C2000.

Geschiedenis C2000
Het huidige C2000-netwerk vervangt de ongeveer honderd verouderde analoge netwerken die de hulpdiensten voorheen gebruikten. Via deze analoge netwerken was multidisciplinaire communicatie, tussen de verschillende hulpverleningsdiensten onderling, bijzonder lastig. Met C2000 heeft Nederland nu een uniek communicatienetwerk, dat voldoet aan de eisen die hulpverleners stellen aan hun mobiele communicatie.

Overleg bovengronds en zonder haast en drukte is simpel. Bij calamiteiten en (vooral ondergronds) is communicatie gecompliceerder!

C2000 is gebaseerd op de zogenaamde (inmiddels) wereldwijde TETRA-standaard. Zoals GSM de standaard is voor mobiele telefonie voor het grote publiek, is TETRA de standaard voor mobiele communicatie voor de Openbare Orde en Veiligheidsdiensten. TETRA biedt een aantal extra faciliteiten voor de hulpverleningsinstanties en werkt op een andere frequentie dan GSM.

Netwerkdekking
De gebeurtenissen zoals eerder aangegeven in dit artikel hebben zich alle ‘buitenhuis’ afgespeeld.
Het ligt voor de hand dat men buiten altijd een betere (netwerk)dekking heeft dan binnenshuis. Het signaal kan immers buiten beter verspreid worden door de overal in Nederland aanwezige C2000-masten. Vergelijk dit maar eens met het netwerkbereik van je mobiele telefoon waarmee je over het algemeen buiten altijd beter bereik hebt dan binnen in een gebouw.

De kwaliteit van de netwerkdekking binnen een gebouw kan vanwege verschillende oorzaken verminderen. Hierbij valt te denken aan de isolatie van het gebouw, materiaalgebruik of verstoringen door andere communicatieapparatuur. Het moge duidelijk zijn dat de gebouwen heden ten dage veel beter geïsoleerd zijn en dat ook bij de nieuwbouw van panden tegenwoordig extra aandacht wordt geschonken aan een zo goed mogelijke isolatie.

Maar deze duurzame energiebesparende maatregelen kunnen er wel toe leiden dat het radiobereik van het C2000-netwerk afneemt. Hierdoor kunnen er vervolgens in geval van calamiteiten communicatieproblemen ontstaan, doordat hulpverleningsdiensten onderling niet of nauwelijks met elkaar kunnen communiceren.

Om te voorkomen dat publiek toegankelijke bouwwerken een slechte netwerkdekking hebben (lees: indoor coverage) is er een nieuwe wetgeving opgesteld. Deze wetgeving bepaalt dat voor alle publiek toegankelijke bouwwerken onderzocht moet worden of C2000-dekking noodzakelijk is. Een veiligheidscommissie besluit per gemeente welke locaties hiervoor in aanmerking komen. Het uitgangspunt is daarbij dat de eigenaar van de locatie voor een structurele oplossing zorg draagt. Het zorg dragen voor een adequate communicatie tussen publieke hulpverleners is dan ook als een artikel opgenomen in het gebruiksbesluit brandveiligheid*), evenals andere eisen waaraan gebouweigenaren moeten voldoen. Een gebouw dat vervolgens verplicht moet worden voorzien van binnenhuisdekking, noemt men in C2000 jargon een zogenaamd ‘Special Coverage Location’.
*) Gebruiksbesluit, Staatsblad 327 van 2008.

Special Coverage Location
Een Special Coverage Location (SCL) is een object dat is voorzien van een elektrotechnische installatie om C2000-communicatie in het object mogelijk te maken. In de regel is een SCL vaak een groot publiekelijk toegankelijk gebouw.

Hierbij valt te denken aan:
~ Parkeergarages
~ Luchthavengebouwen
~ Stations
~ Kantoorgebouwen
~ Voetbalstadions
~ Ziekenhuizen
~
Ondergrondse auto-, trein- of metrotunnels

Wanneer in een hierboven genoemd voorbeeld de vereiste radiodekking voor C2000 ontbreekt, is het niet moeilijk zich voor te stellen dat dit tot gevaarlijke situaties kan leiden voor zowel hulpdiensten als publiek. Immers moeten hulpverleners bij dreigende risico’s of bij calamiteiten te allen tijde met elkaar en met de meldkamer kunnen communiceren.

In het geval dat het bevoegd gezag een gebouw heeft toegewezen als SCL, dan is de eigenaar van dit object feitelijk verplicht om de vereiste binnenhuisdekking te realiseren.
In het kader van brandveiligheid zou men een gebouweigenaar zelfs het doen sluiten van de locatie kunnen opleggen.
Om de binnenhuisdekking te garanderen zijn er bepaalde voorzieningen nodig die in een gebouw aangebracht moeten worden. Denk hierbij aan het plaatsen van extra antennes en apparatuur om het C2000-signaal te versterken. In de praktijk wordt dit signaal van de C2000-mast namelijk verzwakt of tegengehouden door de dikte van het staal of beton van het gebouw. Overigens kan dit signaal ook worden doorgegeven middels een glasvezelkabel, in plaats van een straalverbinding via de mast.

De parkeergarage Schouwburgplein van eigenaar/beheerder Stadstoezicht Gemeente Rotterdam, is sinds enige tijd voorzien van binnenhuisdekking. Deze locatie is het allereerste object dat toegewezen is als SCL in de Gemeente Rotterdam. Inmiddels zijn er in totaal 10 parkeergarages aangeduid als SCL en hiervan is de aanbesteding in voorbereiding. Dit zal dus inhouden dat men vanuit deze parkeergarages de binnenhuisdekking ook moet garanderen.

De komende jaren zullen andere steden en nog vele andere publiek toegankelijke locaties volgen en zijn eigenaren ‘verplicht’ hun gebouwen te voorzien van binnenhuisdekking. In de (model)bouwverordening 2007 is namelijk bepaald dat SCL’en nodig zijn, indien: “Het bouwwerk voor het grote publiek toegankelijk is en binnenhuisdekking vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid noodzakelijk is voor het goed functioneren van de hulpdiensten bij een calamiteit in dat bouwwerk”. Dit houdt in dat er een groot aantal denkbare objecten zijn die als SCL te bestempelen zijn.

Afbeelding 1: Een voorbeeld van standaard C2000-meldingen.

Logboek
Omdat het C2000 een technisch systeem betreft, zal er ook periodiek onderhoud gepleegd moeten worden aan de installatie. Nu is het zo dat de wetgever verplicht om dit schriftelijk vast te leggen op papier, zodat te allen tijde de historie geraadpleegd kan worden. Dit is beschreven in het Gebruiksbesluit 2008 onder Artikel 2.10.1 Logboek.

Zoals ook in de introductie van het artikel omschreven worden, op het moment dat het C2000-systeem gebreken vertoont in de parkeergarage, deze vastgelegd in een meldingensysteem. Dit manueel loggen van C2000-meldingen (zie afbeelding 1) gebeurt vanuit de parkeergarage zelf, door de dienstdoende toezichthouder. Deze toezichthouder registreert meldingen zoals: geen dekking portofonie of een zichtbare kabelbreuk. Wanneer deze C2000-melding is vastgelegd in het meldingensysteem, komt deze automatisch terecht bij de verantwoordelijke onderhoudspartij. Deze kan direct inzien (zie afbeelding 2) bij welke locatie de status van het C2000-systeem op ‘rood’ staat. In het geval van een rode indicatie, is er logischerwijs een C2000-melding en dient dit zo spoedig mogelijk in behandeling te worden genomen.
Het C2000-Logsysteem dat Stadstoezicht Rotterdam in gebruikt heeft maakt het tevens mogelijk voor de onderhoudspartij om ook aan te geven dat het C2000-systeem op een bepaald moment in onderhoud is. Verder kan men de openstaande C2000-meldingen afhandelen en aangeven welke werkzaamheden zijn verricht.

Naast het gebruik van het geheel afzonderlijke C2000-Logsysteem, maakt Stadstoezicht Rotterdam ook gebruik van het FMIS ‘FAME’ van FAMAS.

Afbeelding 2: Een direct overzicht van de status van het C2000-systeem per locatie.

Op deze manier ontstaat er een compleet logboek, een historie van het C2000-systeem. Deze historie is van groot belang, omdat men op deze manier altijd kan aantonen dat er onderhoud is gepleegd aan het systeem en welke storingen er in het verleden zijn geweest.

Verder is het door het registreren van C2000-meldingen ook mogelijk voor de desbetreffende hulpverleningsdienst in het geval van een calamiteit, om na te gaan of intensief communicatieverkeer via het C2000-systeem mogelijk is. Indien dat niet het geval is kan men voorzorgsmaatregelen treffen en worden levensbedreigende situaties voorkomen.

Naast de inlogfunctie op het C2000-Logsysteem heeft ook de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een account en heeft men op deze manier snel inzichtelijk wat de status is van het C2000-systeem.

Op dit moment worden de mogelijkheden bekeken om naast de C2000-meldingen, alle storingsmeldingen automatisch vanuit de aanwezige technische installaties in het meldingensysteem van FAMAS vast te leggen.

[naar top]
DezeTekstIsVanLeoHooijmansGalileoNoordwijkFacilitaireInformatieOnline
Dit document niet uitprinten, aub. Denk aan het milieu en uw onkosten.
Wilt u het nog een keer lezen maak een bladwijzer (favoriet).
Wilt u het artikel door een ander laten lezen, stuur een link door.


door nam chun melis, lid van fmn
mede mogelijk gemaakt door facilitaire aanbieders online

Facilitaire Aanbieders Online


voor zoeken naar producten/diensten en verenigingen
klik op foto....facilitaire-informatie-online.nl ©
ingevoerd op 8 maart 2010
het laatst gewijzigd op 29-12-2012

voorwaarden voor gebruik/bezoek van deze website: klik hier....
(de kleine lettertjes, maar dan iets groter)